Kalamitní stav ve smrčinách-zkontrolujte si váš les!

 Pohled na suché stromy (obnovující se les) V katastru Hluk jsou ohrožené hlavně staré jehličnaté lesy na Kobylí Hlavě s vysokým podílem smrků. Tyto lesy byly většinou vysázeny před sto lety a dříve na vzdálených a málo úrodných parcelách zemědělské půdy v době značného zvyšování zemědělské produkce na bližších polích  po nástupu intenzivní péče o  půdu včetně důkladného  hnojení a orby. Vzhledem k výborným růstovým vlastnostem smrku a široké využitelnosti jeho dříví od tyček až po pilařskou kulatinu, volili staří Hlučané tuto dřevinu správně. Vysázeným kulturám smrku,  borovice, jedle a modřínu byla věnována tehdejšími vlastníky-drobnými zemědělci intensivní péče včetně zalévaní výsadeb v prvním roce, jejich ochrany proti zvěři nátěry “kravinců” či dokonce krve z jatky a pěstebních zásahů v mladých porostech. Smrk který v mládí velmi rychle roste /proti jedli/, snáší lépe okus a není tak zvěří vyhledávaný jako   jedle, je v hluckých klimatických a půdních poměrech /sucho,teplo a vysoký obsah vápna/v pozdějším věku= po 60-70 letech  málo odolný proti nemocem a je silně napadán houbovou nemocí -Václavkou, která způsobuje hnilobu dříví nejspodnější části kmene-z hlediska dřevařského právě té nejcennější. Takto oslabené stromy jsou napadány kůrovci a ohroženy polomem i vývraty. Z ekonomického hlediska je vhodné smrky v naši klimatických a půdních podmínkách vytěžit ve věku kolem 80-90 let, dokud se Václavka nedostane z kořenů příliš vysoko do kmene. Nejvhodnější náhradou smrku při zalesnění je jedle, tato v Hluku výborně prospívá, dosahuje vyššího věku i kubatury, ale v mládí je více ohrožená  okusem zvěří. Na Kobylici se tamějších několik desítek jedlí krásně “zmlazuje” přirozenou cestou/díky roznášení jedlových šišek sojkami a jejich louskání semen/ právě ve starých smrčinách. Je ale nutné začít s její pečlivou ochranou před okusem už ve stadiu 1-2 letých semenáčků. Nejkrásnější a pravděpodobně nejmohutnější jedle v Hluku je právě na Kobylici. Je viditelná z velké dálky uprostřed paseky v obecním lese-při pohledu z Hluku téměř na obzoru – snad tam opravdu stojí ještě dnes! Pokud dosud stojí na svém místě měla by být prohlášena za semenný strom. Jedle patří mezi základní meliorační a zpevňovací dřeviny , stabilizuje lesní porosty proti větru, proto je zahrnuta též v příslušném dotačním “titulu” MZČR  stejně jako listnaté dřeviny. Na Kobylici se ale přirozeným způsobem zmlazuje nejenom jedle, smrk,modřín a borovice, ale též oba javory, třešeň ptačí s nádhernou kresbou hedvábného dřeva, jilm polní a jeřáby, lípa a doslova agresivně jasan, který si výhřevností nezadá s bukem a je vyhledávaný stoláři /pokud ještě jací jsou/. Dub se zde zmlazuje dobře z opadu žaludů-hlavně ze  sojčích úkrytů v myší dírách , ale roste příliš pomalu-vyžaduje tedy mimořádnou pozornost jak při ochraně proti zvěři, tak při prvních prořezávkách a v porostech na Kobylici nevytváří kmeny vyhledávané pilaři. Místy zde prospívají i kanadské ořešáky s nádherným nafialovělým a mimořádně tvrdým dřevem. Jejich ořechy jsou kromě vypěstování sazenic pro lidi nepoužitelné.Na Moravě se donedávna pěstovaly hlavně v lužních lesích.Donedávna jich bylo v některých částech Kobylice dost. Jak přežily služby některých podnikatelů v lesním hospodářství nevím. “Čerstvé paseky” obsadí jako první vždy břízy a osiky-nazývané neprávem „plevelné“ dřeviny, na lesních okrajích i akáty .  Kromě akátu jsou to vlastně pomocníci vlastníka lesa,  protože potlačí opravdové zaplevelení ploch kopřivou,ostružinou, planou trnkou a jinou skutečnou plevelí, která  výsadbu cílových dřevin  velice ztěžuje  a zničí  či znemožní i jejich přirozené zmlazení=nárusty z náletu semen  okolního lesa. Proto je nutné každou paseku hned po těžbě zalesnit a výsadbu po 2-3 roky obžínat. Břízy a osiky se odstraňují až při prořezávkách /s jejich ponecháním tam kde se výsadba nezdařila/. Protože jsou to rychle rostoucí dřeviny stojí už ve věku 15 let za zpracování na palivo.Akáty jsou zvláštní případ. Na lesních okrajích a na plochách  v polích nepřístupných pro mechanizaci by měly zůstat pro jejich veliký význam pro včely, které v současné zemědělské krajině nemají po odkvetení řepky žádnou pastvu. Je proto velice závadné jak nedávné odstranění všech akátů kolem cyklostezky z Hluku do Lhoty, tak jejich  vykrádání z okraje Kobylice i jiných míst katastru místními podnikavci.

Využití  přirozené schopnosti lesa “obnovovat se sám” ale předpokládá výběrný způsob hospodaření a pečlivost a to je dnes už “vzácné zboží”.

Po likvidaci soukromých rolníků u nichž byla péče o tyto lesy samozřejmá, převzal správu všech lesů stát. Státní lesy byly s jejich staletími osvědčenou organizační strukturou polesných,hajných a místních pracovních sil schopné základní opatření v lesích bývalých soukromníků  zajistit. Po r. 1989 byly znovu tyto “selské lesy” předány jejich vlastníkům dle tehdejšího stavu evidence vlastnictví katastru nemovitostí. Ale skuteční=katastrální vlastníci lesních pozemků  práci v lese  už mezitím odvykli  či byli staří, ani už nevlastnili potřebné výrobní prostředky jako na př.potahy. Značné množství katastrálních vlastníků už bydlela jinde než v Hluku, při úmrtích nebyla důsledně prováděna dědictví – řada lesních parcel byla a dosud je vedena na nebožtíky, takže bylo nutné péči o soukromé lesy organizovat jiným způsobem. V Hluku-stejně jako i v dalších okolních obcích byla proto založena sdružení vlastníků lesa sledující společnou správu a ochranu lesa. Stát podporoval tato sdružení “dotací na společnou odbornou správu lesů drobných vlastníků”.

 Sdružení vlastníků lesa bylo v roce 1994 založeno i v Hluku a bez větších problémů fungovalo. O dotaci na správu sdruženého lesa jsme žádali přímo na ministerstvo zemědělství a bez problému jsme  ji dostávali. Se vznikem současného kraje Zlín přešlo ale právo udělování této ministerské dotace na kraj. Krajský úřad Zlín   vyplácení dotace na společnou správu sdružených drobných lesů zastavil.  My v Hluku jsme Sdružení přesto udržovali  v provozu až do roku 2012, kdy se výbor sdružení dohodl na jeho rozpuštění, poněvadž nebylo možné zajistit funkci odborného lesního hospodáře který by společnou správu sdruženého lesa zajistil-což jsem prováděl po řadu let já bez nároku na odměnu.A společná správa sdruženého lesa byla součástí stanov našeho sdružení registrovaného takto 18.5.1994 ministerstvem vnitra ČR.Pokud je mi známo tak zanikla v okolí  všechna sdružení našeho typu-ze stejného důvodu.Vznik současných krajů a jejich vládnutí je pro ČR neštěstím z mnoha důvodů! Jsou to vlastně druhé=další vlády.Ale  vraťme se od politiky zpět k lesu!

Dle platného lesního zákona musí mít každý vlastník lesa o výměře do 3 ha svého odborného lesního hospodáře. Může si ho zajistit sám-ale i zaplatit.Pokud tak neučiní , určí mu ho stát.Je to vždy nejbližší organizace státních lesů.Vlastníci lesa o výměře nad 3ha/ to jsou většinou obce a “singuláry”/ si odborného lesního hospodáře musí  zajistit i zaplatit.

Dle stejného zákona vykonává proto nyní funkci odborného lesního hospodáře pro drobné vlastníky lesů Lesní správa státních lesů Strážnice, konkretně ing Matějík-telefon 724623862. Mnozí z vlastníků určitě už obdrželi jeho výzvu k odstranění souší, vývratů, zlomů a kůrovcem napadených smrků. Je nutné výzvy respektovat a nevystavovat se nebezpečí postihu ze strany odboru životního prostředí-pověřeného úřadu města Uh.Hradiště!

O množství vytěženého dříví při “likvidaci kůrovce” by jste měli mít evidenci-měl by vám ji dodat ten kdo těžbu provedl. Cena za těžbu/kácení a odvětvení/  se v podmínkách 100 letých smrkových porostů a pohodlného terénu  Kobylice pohybuje kolem 100Kč/plm, vytažení k cestě pro odvoz kolem 150Kč/plm. Odhad kubatury smrků:Hmota kmene stromu v plm=tisícina z tloušťky kmene ve výši prsou v cm na druhou. To platí pro smrky 26m vysoké.Dle zkušenosti  pro Kobylicu platí, že je třeba odečíst asi 8%.Smrky jsou tam vysoké asi 24m  - kubatura smrku “tlustého” ve výši prsou 30 cm  je  asi 0,8 plm. Za doby řádného lesního hospodaření, hajných v lese a místních pracovních sil se jehličnatá kulatina vyřezávala do síly 8 cm.

Zdravé smrkové dříví je velmi hledanou surovinou a je škoda s ním topit . V Hluku vám ho nejlépe zhodnotí dřevozpracující firma “MIHAL”, která si ho z cesty pod Kobylí Hlavou  odveze na vlastní náklad a poměrně slušně zaplatí.Lze se s ní domluvit i na případné dodávce štípaného paliva z kmenů nevhodných pro výrobu cennějšího sortimentu. Typ na dřevařské práce poradím. Vyklizení větví a zalesnění si musí zajistit každý vlastník sám, pomůžu mu nanejvýš s případnou žádostí o dotaci.

 ing  Hrubý-mobil 608 540 970Výsledek obrázku pro naše lesyVýsledek obrázku pro naše lesyVýsledek obrázku pro naše lesy

Neděle-19.4.2015 11:35

 Dnes jsem prošel  s  dvěma profesionálními lesními dělníky /kteří mají i výrobní prostředky/ Kobylicu a dohodli jsme se na pokácení a odstranění kůrovcem napadených smrků se začátkem prací na pondělí 27.4.2015. Poněvadž máme každou parcelku na Kobylici vytýčenou a máme vyhotovený geometrický plán, není problém určit vlastníka a množství stromů které se v jeho lese vytěží-je to jenom pracné.Dohodli jsme se, že každý pařez po jejich těžbě bude označen číslem a stejně tak i vytěžená “hmota”. Ta bude nabídnuta ku zpracování a zpeněžení hlucké  firmě MIHAL. Není možné s těmito pracemi  otálet-vlastníkům kteří je neprovedou hrozí postih odboru  ŽPMěÚ Uh.Hradiště! Pokud nebudete schopni  holiny po kůrovcové těžbě uklidit a zalesnit -dejte vědět-po dnešním jednání si myslím že není problém to zařídit.Problémem budou dotace na zalesnění.Vlastník lesa má na ně totiž nárok až pokud dosahují určité výše/tuším 500 Kč/-ale i to lze řešit! Buďte rozvážnější při zadávání těžby dříví než dosud-je na těch plochách strašlivý nepořádek vhodný k dalšímu namnožení kůrovců! Kvalitnější dříví je pryč a je tam plno bezcenných, ale pro kůrovce atraktivních zbytků! Od dodavatelů prací vyžadujte přehled o množství pokácených stromů a o dalším nakládání s nimi! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Pole-lesy | Leave a comment

Velikonoční zamyšlení.

Dnes je Veliký Pátek! VELIKONOCE – donedávna u nás největší svátek roku! Na památku ukřižování Ježíše Krista za otřesných poměrů v tehdejší římské kolonii–dnešním Izraeli. Dějiny nabalily na smrt tohoto vzácného člověka  množství legend, vzniklo z ní řada křesťanských církví které si Krista přisvojily a už 2.000 roků přizpůsobují svým momentálním potřebám. Ale z Ježíšova učení „Miluj bližního svého-jako sebe samého“ už v současném světě moc nezbývá. Přesto-držme se ho! V současném zmateném světě nevidím spolehlivější záchranu. Je zajímavé, že  naše   židovskokřesťanské učení o stvoření světa a člověka z „Božího slova“= vlastně z “ničeho” dobře koresponduje s nejnovějšími výzkumy o původu světa=s teorií “Velikého třesku”. Zřejmě povědomí původu světa i člověka z Boží vůle máme my-lidé nějak uložené v duši. Nejenom my křesťané, ale i primitivní lidé v pralesích tropů a Eskymáci v ledových tundrách věřili v nadpřirozené stvoření světa i člověka!

Už zbývá “jenom” podle Kristového učení žít!  

Výsledek obrázku pro Pomlázka-obrázky     vajickaVýsledek obrázku pro velikonoční ornamenty-obrázky

 

Posted in Všechnomožné | Leave a comment

Jaro je už tady !

 Takže jsem zmeškal ten první jarní den kdy jsem chtěl tento příspěvek “stvořit”!

Dnes už kvetou dříny       Cornus mas - dřín jarníCornus mas - dřín jarníCornus mas - dřín jarní

a začneme opět dřít na zahradě-jakoby už nebylo možné všecko koupit! Nejenom to stáří-které je hroznéVýsledek obrázku pro obrazy úprka ale i ten současný politický zmatek v ČR gumující vlastně celé čtvrtstoletí politického vývoje  po krachu komunismu mne nějak odrazuje od dalších příspěvků a vedení webu VLASTNÍKŮ PŮDY V HLUKU. A ta TV!Většinou se na ni téměř nedá dívat ! Ještě že se najde v tisku sem-tam nadějná zpráva jako:

Pijte denně až čtyři deci vína, ochrání vám to játra -doporučuje kardiolog MUDR Šamánek ve sněmovně. To je dochtor!

 Nejlepší je pohár červeného před spaním! Výsledek obrázku pro sklenka červeného-obrázek 

   Ale vraťme se do reality : Současná nespokojenost mezi lidmi je převeliká !       Vysvětleme si jak jsme došli k současnému politickému zmatku! Je nutné připomenout rok 1989 a  vliv tezí Václava Havla o jakési zvláštní české cestě k demokracii. Následovalo počínání “šéfů” různých stran – od standardních jako je ČSSD po nestandardní jako byla na př. ze “Sarajevského puče” vzešlá Unie svobody atd. Potom období “opoziční smlouvy”.To bylo ale ještě úplně jasné-ČSSD vládla a ODS byla v opozici.Chystala se změna volebního zákona směrem k většinovému. Zasáhl Havel a ústavní soud a změna volebního zákona nevešla v platnost.Nebýt Havla a Ústavního soudu, byl by vstoupil v platnost změněný volební zákon a byli bychom u nás dnes blíže britskému systému „vítěz bere vše“. Po konci opozičně-smluvního období už následovala jenom destrukce standardních parlamentně-demokratických pravidel. Započal ji  Vladimír Špidla, ale mnohem důkladněji pak Mirek Topolánek se svou veřejně hlásanou praxí řízení státu jako “eseróčka”. Tím, že Topolánek jako premiér porušil zavedenou zásadu, podle níž musí mít politika ideologický základ umožnil poměry za nichž se dostal do vedení ČR Andrej Babiš.Topolánek se neváhal spojit s Bursíkovými Zelenými-za účelem  momentálního partajnického prospěchu a umožnil tak obrovskou korupci systému solární energetiky. Následoval Nečas- s jeho osobními problémy a závislostmi  na Nagyové, kterými usnadnil opozici svržení vlády.Smyslem politiky přestala být služba občanům a obci-ta byla nahražena vládnutím pro momentální situaci. Proběhla „Velká protikorupční revoluce“, jejímž výsledkem jsou „Nové pořádky“ (termín A. Babiše). Jde především o dvě základní změny: 

1. Překreslení politické mapy České republiky: dosud v ní dominovaly silná pravicová a silná levicová strana. Dnes je v popředí ideově beztvaré a mocensky agresivní hnutí ANO a neexistuje silná, relevantní demokratické opozice. 

2. Změny ve vlastnictví médií (významná média se octla ve vlastnictví Andreje Babiše, zároveň též velkopodnikatele, předsedy nejsilnějšího politického útvaru a ministra financí ČR). 

To, k čemu u nás došlo, je posun od demokracie k autokracii a oligarchii. Nové pořádky reprezentují jména Andrej Babiš a Miloš Zeman.Důsledkem tohoto vývoje není jen neutěšená ekonomická bilance či nečitelná zahraničně-politická orientace. To nejhorší je ztráta občanovy důvěry v politiku. Je to poznat na každém kroku a náprava bude těžká. Musí se začít od obcí! Myslím, že u nás-v Hluku jsme s tím už začali a to změnou na radnici.

A morálku-bez politiky- zde dole a na Slovácku odráží krásně “ZABIJAČKA”-lidová divadelní hra souboru HROZEN z Hroznové Lhoty.Mělo by se to hrát v národním divadle a v TV!

        

Posted in Politika | Leave a comment

Jak to bylo v tom únoru 1948?

Výsledek obrázku pro vítězný únorVýsledek obrázku pro vítězný únor

Na zítřek připadá výročí komunistického puče  - kdy začali komunisté neomezeně vládnout a vydrželo jim to po dobu dlouhých 41 let!

Už je tomu 67 let! Ještě nebyly ani celé 3 roky po druhé světové válce, náš stát se ještě pořádně nevzpamatoval z válečných hrůz když nás to neštěstí potkalo. U moci byla tenkrát – v lednu a únoru 1948 vláda „Národní fronty“, tedy vlastně „Velká koalice. Ve vládě bylo 26 ministrů: 9 komunistických, 3 sociální demokraté, 12 tzv. „nekomunistických“ nebo „buržoazních“ – příslušníků dalších stran a 2 nestraníci. Už v roce 1947  bylo ve vládě mnoho sporů. Komunisti si nebyli jistí vítězstvím v příštích volbách, které měly být v květnu 1948. Též nálada obyvatelstva se obracela proti nim.V sociální demokracii převládli protikomunisti. Od počátku roku 1948 napětí ještě dále vzrůstalo. Nejprve v diskusích o zákonu „O trvalé úpravě vlastnictví zemědělské půdy“ a také o zvýšení platů státních a veřejných zaměstnanců. Pro další vývoj událostí byly důležitým bodem sporu změny ve velitelství tehdejší policie – „Sboru národní bezpečnosti“.Tehdejší komunistický ministr vnitra Václav Nosek totiž reagoval na požadavek nekomunistických členů vlády aby byly vyšetřeny politicky motivované případy zásahů SNB-aféry v Krčmani a v Mostě- personálními změnami ve vedení pražské SNB.13.února vláda přijala proti hlasům komunistů usnesení, které mělo takovým změnám zabránit. 

17.února 1948-začátek vládní krize: Vláda má projednávat zprávu ministra spravedlnosti o zneužívání Bezpečnosti komunisty, která souvisela s usnesením vlády z 13.února 1948, ale předseda vlády Gottwald to odmítá z důvodu nepřítomnosti ministra vnitra. Ministři za národně socialistickou stranu,lidovou stranu a demokratickou stranu (tři nekomunistické vládní strany) plánují v případě, že usnesení vlády nebude splněno, podat demisi. Spoléhají na podporu sociálních demokratů a na značné pravomoci prezidenta. Ten mohl jmenovat úřednickou vládu a vypsat předčasné volby, případně demisi odmítnout. Gottwald informuje Beneše o úmyslu nekomunistických stran ustavit úřednickou vládu, Beneš to odmítá a prohlašuje, že v případné nové vládě budou představitelé všech stran.Ústřední výbor KSČ vyzývá pracující lid k „ostražitosti a připravenosti zasáhnout proti reakci“ a vyhlašuje pohotovost v Pražské Státní bezpečnosti, zpravodajských odborech a u několika pohraničních vojenských pluků.

18.února - Na zasedání užší komise Národní fronty odmítá Gottwald jako její předseda jednat o vnitřních poměrech této organizace a situaci ve vládě. Tři nekomunistické strany se rozhodují bojkotovat schůze vlády, dokud nebude provedeno usnesení vlády z 13. února. Sociálně demokratická strana je pro smír a zachování Národní fronty. Prezident jednal s národními socialisty a podle jejich vyjádření podpořil vyžadování provedení vládního usnesení z 13. února. Dále byl údajně informován o plánované demisi, ale to později popírá.

19.února  - V nekomunistických vládních stranách probíhají mnohá jednání, z kterých vyplývá stále jednoznačnější rozhodnutí podat demisi svých ministrů. Komunisté se snaží přesvědčit sociální demokraty ke změně postoje k usnesení o Bezpečnosti a ke společnému vytvoření většinové levicové vlády, ti však odmítají. Nekomunističtí ministři hodlají znovu vyžadovat na vládě splnění sporného usnesení a v případě, že se tak nestane, ihned podat demisi. Zpráva o tomto rozhodnutí je tajně doručena Gottwaldovi. Gottwald informuje prezidenta, že nekomunističtí ministři chtějí rozbít vládu. Beneš odmítá úřednickou vládu a slibuje, že v případné nové vládě bude předsedou opět Gottwald. Československá vládní krize začíná budit pozornost v zahraničí. Americký velvyslanec přerušuje svůj léčebný pobyt a vrací se do funkce. Do Prahy přilétá také náměstek sovětského ministra zahraničí Valerian Zorin, jehož údajným cílem návštěvy má být jednání o dodávkách obilí po katastrofálním suchu v celém ČSR v roce 1947. Ve skutečnosti k ničemu takovému nedojde. Hned po příletu nechává Zorin prostřednictvím svých lidí v prezidentské kanceláři vzkázat Benešovi, že Sověti se v úsilí o soustředění moci v rukou komunistů nezastaví před ničím, včetně ozbrojeného zásahu. Bývalý předseda sociální demokracie Bohumil Laušman uvádí ve svých vzpomínkách napsaných počátkem 50. let v emigraci, že Gottwaldova kancelář byla přímou linkou spojena se sovětským velvyslanectvím a Gottwald a Zorin byli v neustálém kontaktu. Zorin tedy měl možnost na základě Gottwaldových informací kontrolovat a případně revidovat všechny kroky vedení KSČ. S Benešem Zorin přímé kontakty neměl, je tedy zřejmé, že Gottwald a další komunističtí předáci v kritické chvíli vydírali prezidenta hrozbou sovětské intervence do Československa. Prezident Beneš tak opět zažíval situaci podobnou mnichovské krizi v září 1938.

20. února – Na plánovanou schůzi vlády se dostavili pouze komunisté a sociální demokraté. Místo přítomnosti ostatních ministrů dostal předseda vlády Gottwald od ministrů za Československou stranu národně socialistickou dva formální písemné dotazy na splnění vládního usnesení. Na první z nich rovněž písemně odpověděl, že o záležitosti se bude teprve jednat. Ministři tří nekomunistických vládních stran podávají demisi a informují o tom ministra zahraničí Jana Masaryka. Ten ji odmítá. Sociální demokraté trvají na tom, že nepodají demisi ani se nepřipojí ke komunistům. Prezident republiky tedy dostává zprávu jen o demisi ministrů tří stran. Gottwald jedná s prezidentem a navrhuje mu přijetí demise a následné doplnění vlády podle komunistického návrhu. KSČ na svou podporu plánuje svolat velkou demonstraci na Staroměstském náměstí. Ze SSSR přijíždí do Rakouska dalších 18 tisíc sovětských vojáků a zaujímá postavení kolem československých hranic.

21. února – Proběhla komunistická demonstrace na Staroměstském náměstí. Komunisté vyzývají k vyřešení krize a k doplnění vlády Gottwaldovými kandidáty. Souběžně proběhlo několik o mnoho menších demonstrací ostatních stran, avšak jejich představitelé se snažili svoje členy spíše uklidnit. Prezident republiky byl vystaven nátlaku představitelů dělnického hnutí, kteří na něm písemně vyžadovali splnění Gottwaldových návrhů, a přijal také delegaci odborářů z demonstrace, kteří mu sdělili, že se musí podrobit vůli lidu. Komunisté začínají vytvářet vlastní ozbrojené složky – Lidové milice. Budují se také Akční výbory Národní fronty jejichž členové nejsou voleni ale jmenováni. Jejich činnost směřující k „očistě veřejného života od nekomunistů“ bude později zlegalizována zvláštním zákonem. Bohumil Laušman ve svých vzpomínkách jako přímý účastník jednání s prezidentem dále uvádí, že Gottwald v úsilí o neprodlené přijetí demise národně socialistických, lidoveckých a slovenských demokratických ministrů použil již 21. února jako argument přítomnost Sovětské armády ve střední Evropě. Její jednotky tehdy byly jak ve východní německé zóně, tak i v Polsku,Maďarsku aRakousku. Na otázku Beneše: „A když demisi nepřijmu?“ pohrozil Gottwald prezidentovi nejen vyhlášením generální stávky a vysláním oddílu Lidových milicí do ulic, ale i Sovětským svazem. Tyto Gottwaldovy výhrůžky byly předem koordinovány s prodlouženou rukou Stalina v Československu, náměstkem sovětského ministra zahraničí Valerianem Zorinem.

22. února – V Průmyslovém paláci v Praze se konal sjezd závodních rad a odborů, kde všechnu iniciativu převzali komunisté. Výsledná rezoluce vyslovila podporu Gottwaldovi, požadovala další znárodňování a schválila vyhlášení jednohodinové generální stávky na 24. února. Komunisté se stále snaží přimět sociální demokracii ke společnému vstupu do nové vlády. Prezident oznamuje, že je připraven demisi ministrů přijmout. Na základě smyšlené zprávy o údajném nebezpečí ozbrojeného puče jsou zatýkáni političtí odpůrci KSČ, ozbrojují se Lidové milice a konají se prohlídky ve stranických sekretariátech. Na příkaz ministra vnitra jsou v Praze hlídány mosty, strategické budovy a rozhlas a přijíždějí vojenské síly z pohraničních oblastí. Sovětské komunistické noviny Pravda uveřejňují text podporující československé komunisty v jejich úsilí.

23. února -Státní bezpečnost (tajná policie) zatýká příslušníky stran, jejichž ministři podali demisi. Probíhají akce směřující k omezení činnosti nekomunistických stran. Komunisté ze Sboru národní bezpečnosti vpadnou do sekretariátu národně socialistické strany a hledají zde zbraně a dokumenty o “podvratné činnosti”. Na pokyn ÚV KSČ se začínají vytvářet jednotky Lidových milicí. Akční výbory vyzývají nekomunistické ministry k odchodu z ministerstev. Sociální demokraté se odmítají vyjádřit ke své účasti ve vládě, ale podporují znárodňování. Provádějí se domovní prohlídky. Představitelé nekomunistických stran stále prohlašují, že věří ve smírné vyřešení krize s pomocí prezidenta Beneše. Prezident se snaží přimět Gottwalda k udržení staré Národní fronty, ten však odmítá. Beneš trvá na svém stanovisku a informuje ministry národně socialistické strany, že komunistickému nátlaku neustoupí a že nebude jmenovat vládu, v níž by nebyly zastoupeny všechny strany. Prezidenta podpořil průvod více než deseti tisíc národně socialistických vysokoškoláků a jejich příznivců, kteří se vydali na Pražský hrad.

24. února  Ve 12 hodin začala hodinová generální stávka, které se zúčastnilo 2,5 milionů pracujících. Měla pomoci prosadit sociální a ekonomické požadavky. Byli zatčeni další funkcionáři národně socialistické strany, která odmítla vytvoření akčního výboru, a přestaly vycházet stranické noviny „Svobodné slovo“. V lidové straně byl akční výbor vytvořen a převzal kontrolu nad deníkem „Lidová demokracie “. Lidové milice obsadily budovu sekretariátu sociální demokracie a následně Lidový dům. Pod tímto nátlakem se strana rozhodla k účasti v budoucí Gottwaldově vládě. Když potlačili odpor politických stran, soustředili komunisté svůj nátlak na prezidenta. V dělnickém hnutí organizovali podepisování rezolucí požadujících přijetí demise ministrů a vyhrožovali další generální stávkou. Sociálně demokratičtí ministři Václav Majer a František Tymeš podávají demisi.

25. února – Komunisté činí další kroky k nahrazení Národní fronty, ustavuje se Ústřední akční výbor Národní fronty. Účastní se také sociální demokraté, významné osobnosti, odbory. Představitelé národních socialistů chtějí jednat s prezidentem, ale ten je nepřijímá. Od komunistů dostává listinu nové vlády a slibuje učinit rychlé rozhodnutí. Komunisté pokračují v nátlaku a od rána připravují velkou demonstraci na Václavském náměstí, která se má v případě prezidentova odporu přesunout na Hradčany. V pohotovosti je 6 tisíc ozbrojených členů Lidových milicí a také „Svobodovy“ tanky kolem Prahy. V 16:30 odpoledne prezident krátce jedná s Gottwaldem. Oznamuje, že přijímá demisi ministrů a souhlasí s doplněním vlády podle Gottwaldova návrhu. Gottwald uvědomuje vedení KSČ a odjíždí oznámit událost davu na Václavském náměstí. Ve večerních hodinách proběhla přehlídka Lidových milicí a útvarů pohraniční stráže. Jediným viditelným odporem proti komunistickému postupu byla demonstrace – pochod asi pěti tisíc vysokoškoláků, učitelů a novinářů, kteří byli zbiti v Nerudově ulici příslušníky SNB. Přes odpor Lidových milicí se jim podařilo projít na Pražský hrad. Mnoho jich bylo pozatýkáno, uvězněno, mnozí pak museli opustit školy. Prezident je nepřijal – přijal však jejich delegaci vedenou poslancem Josefem Lesákem.

Komunisté jednali protizákonně, v rozporu s ústavou, za použití klamů, hrozby zásahu ozbrojených sil, manipulovali veřejným míněním k prosazení svých osobních zájmů. V souladu se zákonem bylo nalezeno jen východisko z vládní krize, prezident Beneš přijal demisi ministrů pod nátlakem. Myslím ale že se jednalo o formální završení dlouhodobého procesu, řízeného z větší části ze Sovětského svazu, započatého během druhé světové války a pokračujícího v letech 1945-1947.   Vládní krize, k jejímuž vyvolání jako záminka sloužilo vládní usnesení o Bezpečnosti, jen všechno urychlila. V tehdejší situaci mezinárodní a po likvidaci statisíců občanů ČSR s rovnými páteřemi Hitlerem, by se komouši stejně k moci dostali. I za cenu občanské války.

   Výsledek obrázku pro pohraniční drátyVýsledek obrázku pro šibeniceVýsledek obrázku pro šibeniceVýsledek obrázku pro vítězný únor  !!!!!!!!!!!!

 

Posted in Politika | Leave a comment

Už sa fašank krátí-už sa nám nevrátí!

                                                                                Éj gajdošku z gajdama zeber sa a poď s nama! Éj hore na dědinu-éj namůvat děvčinu !

 Éj-na mů dušu že bych šél také!

 A pěkně v úterý-jak se patří na konec masopusta – ne v neděli odpoledne jak se to dělá dnes.Ten fašank bývával pro vlastní zábavu-pro celou  dědinu.”Zábava“je ale pro fašank jak ho pamatuji z dětství a svěžího mládí výraz nevystihující plně smysl, náladu , atmosféru fašankového veselí a obřadu. To byl život sám. My jsme to před těmi 60 lety ještě nehráli-my jsme to žili! Dnes je to spíš divadlo pro cizí, pro fotografie a videa. Ale „Pámbu zaplať“ za to že se ta tradice aspoň trochu udržuje-třeba už značně zmršená.                                             Na fašanek je možné ledacos!To se může třeba ztratit kůň !Co ztratit!Může emigrovat-třeba do Rakouska! Aj se to stalo! A to byla hranice  hned za Břeclaví a Mikulovem zadrátovaná 

zaminovaná a dráty nabité vysokým napětím  !    Výsledek obrázku pro dráty na hranici

 To bylo tak:  Za hlubokého socialismu – někdy kolem roku 1962 jsem dělal stavbyvedoucího u meliorací. Měl jsem partu „zlikvidovaných“ rolníků. Samí chlapi zvyklí těžké práci.Většinou z Horňácka.Veličané Javorničané,Hlotáci i z Louky-nějaký Maňák Když chtěli pozlobit jeden druhého tož Veličanom říkali gombíci, Javorničanom kalvíné a Hlotákom sáharé.Dělávali jsme v létě na Veličce od Lůky až do Vápenek, na  Hrubém potoku přes Javorník až  pod Megovku, i na menších tocích třeba na Radějovce,nebo na Stupavě za Buchlovem. V zimě když byly bystřiny v horách zamrzlé tak se dělalo na hrazení strží. V Bzenci ,  v Polešovicích ,  Hostějově,Újezdci, v Bukovanech. Podle roční doby a podle počasí – od Javořiny až po Buchlov a dolů až za Mutěnice. V Mutěnicích se po scelení polí do lánů vytvořila za budovou polesí strž že by se v ní barák schoval. Postavili jsme tam dvě zděné  přepážky , odláždili a odstupňovali odpady vody z polí a opravili drenáže.Je tam velice fajnová zem, voda ji snadno odnáší. A víno ještě fajnovější! 

V tom roku 1962 jsme ale opravovali   meliorační odpady a drenážní systémy až dole u rakouské hranice. Stavební dvůr s maringotkami jsme měli na okraji Valtic. U samé hranice za Valticemi těsně před „dráty“ jsme měli u polorozbořeného statku  skládku materiálů a ustájeného koníka s vozíkem pro rozvoz drenážek.Na fašankový týden odjeli téměř všichni domů. Na stavbě zůstal jenom Jindra. Mladý-ale už po druhé rozvedený dělník-bezdětný, odněkud z Brněnska.Hlídal maringotky a poklízel koníka. Byl to hodný člověk, dobrý dělník-trochu nešťastný-měkká nátura. A šikovný-docela dobře vařil.Na rozdíl od Horňáků kteří pili slivovici měl rád vínko.Moc nesnesl a jak měl trochu „drbku“ tak na sebe pověděl i co nebylo pravda! V pondělí po fašankovém týdnu mně telefonovali z Valtic dělníci na středisko hrazení bystřin do Ostrohu že se kůň ztratil, abych zajistil něco na rozvoz drenážek. Hned další den  jsem zprávu prověřil na stavbě. Usoudili jsme že si kůň nějak otevřel stáj. Nebýval uvázaný-jen volně ustájený. Jindra který koníka poklízel sdělil, že šel po stopách až k „drátům“- dokonce s hlídkou pohraničníků- a tam se  stopa ztratila. Usoudili  jsme  že přešel do Rakouska. Z vedení jsem dostal příkaz sepsat o přechodu koně do Rakouska protokol. Následovala žádost našich úřadů rakouským o vydání zatoulaného koně. Rakušáci odpověděli  záporně.Vyměnilo se několik dopisů mezi našim ministerstvem zahraničí a rakouskými úřady a založil se tlustý spis-bodaj je ještě dnes někde v archivu- a kůň se odepsal „ze stavu živených“.

Další zimu jsme se stejnou partou hradili strž v Polešovicích.V dolní části dědiny si pobřežníci vymohli změnu průtočného profilu potoka z dlažeb na opěrné zdi-počítali se zakrytím potoka.Zima byla mírná-na fašank jsme hrazení potoka končili. To víte-Polešovice!Víno v každém druhém baráku-pobřežníci spokojení, tak nás jeden z vinařů pozval do sklepa.Posedali jsme na lavice kolem stola,rozepjali  „vaťáky“, pokrajovali místní chlebíček, zakusovali ho „oškvarkama“ a koštovali polešovské červené. Bylo nám ve sklépku opravdu dobře. Jindra „od ztraceného koně“ vyšel na dvůr-ulehčit si. Vrátil se a posadil na konec lavice. Popíjeli jsme a chválili víno. V tom z pod Jindrova vaťáku vystrčí hlavu slepice: KOKOKOKOKO ! Jindra si sám vařil a spával v maringotce,ostatní dělníky jsme vozili z Polešovic denně domů.Dostal asi chuť na slepičí polévku, tak slepici na dvoře „sbalil“. Byla z toho ostuda, slepice vyskočila na stůl a za všeobecného veselí ji Jindra  vynesl na dvůr.Pořádně jsme ten zachráněný slepičí život zapili a začalo se zpívat. Ale Jindra začal zpytovat svědomí! „Že jsme  na něho tak hodní, že si to ani nezaslouží“! Rozplakal se a nakonec se přiznal že toho koně ve Valticích v loňském  fašanku s nějakou partou zabili a navařili z něho guláš pro celou hospodu. A jedli ho od fašankového sobotního bálu až po úterní půlnoc kdy pochovali basu a bodaj aj kožu z koňa.                                           Na fašank je možné všecko, ale s pitím opatrně-ožralý chlap-hotová opíca! A jestli míníte “držat řeč” nad pochovávanů basů,  tož povězte ten příběh “JAK JEDEN SLOVENSKÝ CHLAPEC POCTIVĚ VYDĚLAL V PRAZE ZA DVACET ROKŮ STOVKY MILIARD”. To bude smíchu v sále!  

                                                           

                                        

             

                             

Posted in Národopis | Leave a comment

Máme si koho vážit?

Kdo má hodně-chce ještě více! Soudci si přidali. Politici si přidali.A přidá se i státním úředníkům.

Není  na světě mnoho profesí, kde by si státní zaměstnanci sami schvalovali platy. Jsou toho schopni naši poslanci, ale i soudci! Kdyby se zjišťovalo, která  služba veřejnosti je nejefektivnější, bylo by to předem jasné! Kdo by asi vyhrál v mínění veřejnosti? Hasiči nebo soudci?Hasiči jsou v nevýhodě – nemají nějaký nejvyšší hasičský sbor a musí se spokojit s tím, co státu zbude. Co zbude mimo jiné i po soudcích, přičemž soudnictví by v hodnocení s nejvyšším stupněm pravděpodobnosti neobsadilo přední příčku v takovém výzkumu! Soudci mají získat ze státního rozpočtu 1,7 miliardy na přidání platů dle rozhodnutí Nejvyššího soudu. Přitom právní výklad je dvojí. Jeden právní výklad opřený o zákony země se vyslovuje pro zvýšení, druhý proti. Nejvyšší soud rozhodl, že platí ten první, čímž dostali i jeho členové přidáno.Bodejť-jsou to soudci!  Na vážnosti soudcovského stavu to sice nepřidá, jenže  kde jde o prachy, musí vážnost jít stranou-že ano?ON TŘEBA TEN JIŘÍ BERKA BYL TAKÉ SOUDCEM-ZÁROVEŇ ŠÉFEM KONKURZNÍ MAFIE! Přehled firem, kterých se týkaly zmanipulované konkurzy  Jiřího Berky :

Báňské stavby Most. Konkurz na společnost se základním kapitálem téměř 340 milionů korun vyhlásil Krajský soud v Ústí nad Labem (soudce Berka) v únoru 2002, první konkurzní správkyní stanovil Martu Čihákovou. V červenci téhož roku společnost koupila českobudějovická firma Hudson (podle tisku za 11,5 milionu korun) poté, co konkursní správkyně upustila od veřejné dražby a zvolila přímý prodej nejvyšší nabídce. Nyní je firma Hudson, přejmenovaná na Báňské stavby Mostecka, v likvidaci. 

Grafostroj Cvikov. Strojírenskou firmu Grafostroj Cvikov poslal ústecký soud do konkurzu v říjnu 2001, konkurzním správcem byl jmenován Daniel Thonat. Loni v březnu soud konkurz zrušil, a to proto, že majetek úpadce nepostačoval k úhradě nákladů konkurzu.

Krušnohorské strojírny. Mosteckou firmu poslal Berka do konkurzu v únoru 2002, prvním konkurzním správcem se stal Daniel Thonat. Firma nyní zaměstnává 321 lidí a patří společnosti Czech Coal Services (dříve Mostecká uhelná). Podle personálního ředitele Milana Boháčka konkurz Krušnohorské strojírny neovlivnil, uskutečnil se v souladu se zákonem a nebyl zpochybněn. 

Mostecké obchodní sdružení . Konkurz na veřejné obchodní sdružení vyhlásil ústecký krajský soud v prosinci 2002, konkurzním správcem stanovil Petra Tuhého. V říjnu 2006 stejný soud konkurz zrušil s tím, že pro něj nejsou předpoklady.

Retema. Firmu poslal ústecký soud do konkurzu v květnu 2002, konkurzní správkyní jmenoval Martu Čihákovou. Podle obchodního rejstříku firma přitom do listopadu 2002 sídlila ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku, sídlo v Mostě, tedy v působnosti ústeckého krajského soudu, má zapsáno až od listopadu 2002. V současnosti firma již nevykonává činnost. 

Stavební podnik Ralsko. Podnik, který v roce 2001 uskutečnil zakázky za 800 milionů korun a vykázal osmimilionový zisk, skončil v konkurzu z rozhodnutí soudce Berky v prosinci 2002, konkurzním správcem byl jmenován Daniel Thonat. Návrh podalo několik věřitelů, kterým firma dlužila dohromady kolem milionu korun, na účtech podniku přitom v té době bylo 16 milionů a vlastnil majetek za více než 300 milionů korun. Pro vyhlášení konkurzu proto nebyl důvod. Konkurz na Stavební podnik Ralsko stále neskončil, vlastníci firmy se domáhají náhrady škody. 

Union banka. Banku poslal Berka do konkurzu na konci března 2003, když prohlásil konkurz na společnost Česká revitalizační, jež měla být nástupcem Union banky. Banka údajně předtím změnila obchodní jméno a své sídlo přemístila z Ostravy do Mostu. Představenstvo UB ale oprávněnost konkurzu zpochybnilo a věcí se začala zabývat policie. Berka vzápětí konkurz zrušil s tím, že původně postupoval na základě falešných podkladů. Konkurz na peněžní ústav, jenž kvůli finančním problémům uzavřel své pobočky v únoru 2003, vyhlásil v květnu 2003 ostravský krajský soud.

Zbrojovka Brno. Tradiční brněnský strojírenský podnik, který v dobách své největší slávy zaměstnával tisíce lidí, je v konkurzu od roku 2003. Konkurz nejprve v březnu 2003 vyhlásil Krajský soud v Ústí nad Labem (soudce Berka), který stanovil konkurzním správcem Lubora Kindla. V říjnu téhož roku ústecký soud konkurz zrušil, den poté vyhlásil konkurz na Zbrojovku Krajský soud v Brně. Konkurzní správkyní určil Ilonu Strmiskovou. Konkurz Zbrojovky se již dříve ocitl u soudu. Loni v květnu brněnský krajský soud potvrdil trest tří let a čtyř měsíců vězení pro bývalou konkurzní správkyni Strmiskovou, a to za zpronevěru a krácení daně. Zkrachovalou Zbrojovku Brno a s ní spřízněnou firmu ICP-Byty loni ovládla finanční skupina J&T. Stalo se tak prostřednictvím firmy Stemwill. Již v lednu 2007 J&T společně s developerskou skupinou Czech Property Investments Radovana Vítka vydražila za 707 milionů korun areál Zbrojovky. 

Zemědělské družstvo Kravaře. Konkurz na ZD Kravaře Berka zahájil v listopadu 2001 na návrh likvidátora. V té době vlastnilo družstvo majetek v hodnotě asi 25 milionů korun. Podle znaleckého odhadu však měla firma hodnotu jen 940.000 korun a kvůli tomu byla v dražbě prodána za 950.000 korun. I v tomto prodeji figuruje jméno Thonata, přestože konkurzním správcem podniku nikdy nebyl, správkyní byla Marta Čiháková. Kvůli protestu věřitelů byla odvolána, na prodej to už ale nemělo žádný vliv. Konkurz ještě nebyl ukončen. 

ZKL Klášterec nad Ohří. Kláštereckého výrobce kuličkových ložisek poslal Berka do konkurzu před osmi lety, správcem konkurzní podstaty jmenoval Daniela Thonata. Soud na konci loňského roku konkurz na ZKL zrušil, podnik s původním vlastníkem obnovil výrobu loni v říjnu. Před prohlášením konkurzu pracovalo v Klášterci 670 lidí, nyní má společnost 250 zaměstnanců. Škody způsobené konkurzem firma odhaduje na více než 400 milionů korun.

A poslanci si “za odměnu” též zvýší platy!

    MAJÍ 56 TISÍC- BUDOU MÍT VÍC!

Poslanci ve Sněmovně

Většinu lidí pořádně naštvali! Od Nového roku si sice nenadělí ke svému platu dalších 15 tisíc měsíčně jak původně chtěli, ale “jen” 8100 korun! Zřejmě jsou pro ně tisíce co pro nás koruny! Mnohé rodiny či důchodci musí totiž “vyjít” s  částkou menší než 8 tisíc korun!

Už delší dobu nám pijí politici krev! A tímhle si to u “národa”určitě nevylepší. Poslanecké kluby jednotlivých stran se  už předem dohodli na tom, že si od příštího roku zvýší platy o 14,4 procenta, tedy zhruba 7,5 tisíce korun. Taková byla původní dohoda poslaneckých klubů. Jenže rozpočtový výbor ještě přihodil pár stovek navíc a poslanci si přidají 8100 korun. 

Co si o tom myslí občané? Zaslouží si naši zákonodárci více peněz? HLASOVALO 32.306 LIDÍ. JENOM 178 Z NICH BY POSLANCŮM PŘIDALO. 32.307 SI MYSLÍ ŽE SI TO NAŠI ZÁKONODÁRCI NEZASLOUŽÍ.A já jsem mezi nimi!

Hlavním argumentem politiků pro tuto předjednanou dohodu je, že kdyby ji neudělali, dostávali by od ledna o 26 procent (15 tisíc korun) víc. Rozpočtový výbor Sněmovny pak přihodil ještě pár stovek navíc. A řadový poslanec či senátor by si měl od ledna polepšit o   8 100 korun. Potom se divme jejich neoblíbenosti a nelichotivým výrazům občanů!  Navíc to není jediné zvýšení platů, které na politiky čeká. Do roku 2018 by se totiž měly platy poslanců zvyšovat na 2,75 průměrné mzdy z předešlého roku. Někteří poslanci argumentují tím, že ” vrací úroveň svých mezd na tu, která tu byla před deseti lety”!

                Sajneš! Že nejsu mladší- šel bych poslancovat!

Částka, o kterou si chtějí politici zvýšit své už tak vysoké platy je pro spoustu lidí “kopa” peněz, se kterou musí vyžít celý měsíc! Se 7,5 tisíci korunami  musí vyžít například spousty důchodců, někteří si dokonce musí vystačit s polovinou! Průměrný důchod je sice 11 tisíc korun, ale zhruba deset tisíc seniorů pobírá důchod ve výši životního minima, tedy 3410 korun!

Ale to ještě není všecko!Platy státních zaměstnanců mají narůst o 3,5 procenta

Náhled verze z 16. 7. 2007, 12:20

Státní zaměstnanci si mají též polepšit!  Jejich platy porostou v příštím roce až o 3,5 procenta, tedy v průměru o 740 korun. Týkat se to má úředníků, učitelů, policistů nebo třeba hasičů. Průměrný plat se nyní pohybuje pod hranicí 25 tisíc korun. Náklady na růst platů ve státní správě se tak vyšplhají na sedm miliard korun.

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka to svádí na minulé vlády:

“Rozpočet by měl zohlednit to, že hasiči a řada dalších zaměstnanců veřejného sektoru přišli o 10 procent ze svého platu během vlády Petra Nečase.” 

Zatím však není jasné, zda jde o finální návrh. Ještě před 14 dny se mluvilo o návrhu ministra financí, který od roku 2015 počítal se zvýšením platů většiny státních zaměstnanců dokonce o osm procent. Ale v souvislosti s platy učitelů mluvilo o jednoprocentním nebo i žádném zvýšení.Podle dřívějšího prohlášení ministra státní kasy-Babiše sice informace o chystaném zmrazení platů učitelů nebyla pravdivá. Připomněl, že předchozí vláda v roce 2010 rozhodla o desetiprocentním snížení platů státních zaměstnanců s výjimkou učitelů: “Jedině učitelé dostali v roce 2011 o dvě miliardy korun navíc a v roce 2012 o čtyři miliardy korun.”

A já dodávám: Máme v rodině plno učitelů. Za tu dřinu se současnými “milými dětmi” včetně  těch přičmoudlých mají platy mizerné! A to je ještě možné, že když si založí soukromou školu-jako ti naši Slováckou LŠU v Hradišti, tak jim školu nějaká cymbalistka kandidující na senátorku či baleťák kterého po ročním působení v pražské politice museli vyhodit-ŹE JIM TU ŠKOLU UKRADNE A BĚHEM JEDNOHO ROKU ZNIČÍ!

Není ale on ten  pohled na stav společnosti tak neutěšený jenom u nás a jenom v politice! Už se ten podivný nerozum předemokratizované společnosti rozmohl i v zemích které jsme si zvykli považovat za vzor svobody a respektování přirozených práv-jako je třeba Norsko! O co se tam jedná? V Norsku vidíme, že stačí nechat mohutnou státní dotací  vybujet   podobnou organizaci   jak je  ta jejich Barbevern angažující se v případu odejmutí dětí manželům Michalákovým-českým emigrantům v Norsku! 

Milánkové!

Nejsilnější vztah, kterého jsou lidské bytosti schopny, je láska rodičů k dětem-zvláště pak láska matky. Schopnost po dlouhou dobu ochraňovat a vychovávat potomstvo je pro lidi =druh Homo sapiens výhodou, která nám umožňuje přetvářet svět- umožňuje pokrok. Zařídila to tak sama  Matka Příroda ve své bezmezné moudrosti. Nejdůležitější společenství, jehož ochraně by měl svéprávný jedinec věnovat svůj čas, je proto rodina. Následují: obec(sousedé), společenství profesní ,společenství zájmová a místně politická. Teprve potom má svůj díl dostat stát, který může a nemusí být současně národem.Celosvětové blaho a celosvětové problémy včetně nápravy zkaženosti lidské by snad mohly následovat. Priority pro zachování našeho „druhu“ se zdají být jasné! V naší vyspělé euroatlantické společnosti se  systematicky a nákladně chrání všechny menšiny, které si dokážeme představit.Stačí aby se dost hlasitě domáhaly takovéto výhody.Dokonce i jedinci kteří by v minulosti byli neprodleně usmrceni pro svou nebezpečnou škodlivost – jako jsou vrazi typu Nora Breivika jsou chráněni! Některá zákonná i výkonná opatření – z hlediska demokratického principu legální a legitimní, tedy posvěcená „vůlí lidu“ se ale vyvinula do současného stavu, v němž jediná z biologického a sociologického hlediska přirozená menšina, tedy lidé žijící v tradiční rodině a poskytující péči a ochranu svým dětem, nejenže není upřednostněna a ochraňována, ale stává se prvním cílem podezření a represe. Její příslušníci jsou nejvhodnějšími presumptivními viníky a sprostými podezřelými.Stačí skutečnost že omývají svým maličkým dětem počurané a pokaděné prdelky, či jim leže s nimi v posteli před usnutím čtou naše staré pohádky-nevhodné z hlediska současného módního  MULTI-KULTY HNUTÍ !

POTOM MĚJTE DOBROU NÁLADU! HNED SI JI MUSÍM POPRAVIT! ŠAK DOBRÁ SLIVOVICA JE PRO STARÉHO CHLAPA LÉK! 

 

 

Posted in Politika, Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

Trochu života do toho umírání.

Česká společnost se vulgarizuje o tom není sporu! Ale platí to jenom pro ČR?

Společnosti vznikají a zanikají spontánním vývojem. Směřuje ta naše – evropská společnost k zániku?  Římani si ke konci impéria na své území pozvali „barbary“- hlavně Vizigóty. Ti se s dalšími kmeny usadili v pohraničních oblastech a vytvořili tak pro Římany jakési nárazníkové pásmo-doby byly totiž neklidné a národy v pohybu.Stopadesát roků to fungovalo dobře.Ale barbaři usazení v římském pohraničí se mísili s místním obyvatelstvem a tím  měnili podstatu Římské kultury, zvyky a jazyk Římanů. Římská společnost se zvulgarizovala.Vládci Římské říše už nakonec nebyli schopni držet stále různorodější obyvatelstvo bez národního cítění pohromadě a impérium zaniklo.          Obávám se,že podobný proces nastává v naší civilizaci dnes. Nejmocnější národy a státy euroamerické civilizace kromě Ruska jsou ohroženy miliony imigrantů a mizernou politikou vlastních vlád. Akutní ohrožení islámem je zřejmé už nejméně 20 roků a evropské ani americké zákonodárství dosud na toto ohrožení vlastně nezareagovalo! Islám je nejen před branami Evropy ale už i v Evropě. A u břehů Itálie, Řecka,Francie a Špaňhelska přistávají po tisícovkách zoufalí Syřané, Libyjci, Tunisané, Iráčané. Ten ještě nedáno přes svou rozličnost klidný arabský svět je v rozkladu. V rozkladu politickém a ekonomickém ale též v rozkladu kulturním.A islám ve své nejradikálnější, teroristické podobě získává podporu v  arabském světě. Křesťané a další jinověrci, po staletích žijící ve shodě v arabském světě, dnes v obavách o svůj život prchají do Evropy. Miliony běženců jsou na cestě. Evropa čelí nové sociální, ekonomické i kulturní hrozbě. Ulice evropských měst zaplňují uprchlíci z arabského světa. Pojetí multikulturní společnosti se hroutí. Západní Evropa čelí sociálním nepokojů. EU pasivně přihlíží. Islám se vydal na vítězné tažení do Evropy.Němci ,Francouzi, ale i jiní západoevropané umožnili nerozumnou imigrační politikou vznik milionových islámských menšin  s plnoprávným občanstvím a z nich vznik „pátých kolon“-politických skupin tajně působící proti vlastním státům.  Výsledek obrázku pro terorista-obrázekVýsledek obrázku pro terorista-obrázekVýsledek obrázku pro terorista-obrázekArafatEconomicForum.jpg

Až po cynických a brutálních pařížských atentátech minulého týdne si Evopa uvědomila naplno nebezpečí islámského terorismu. Následující den to řešili Evropané nálepkami „JE SUIS CHARLIE“. Samozřejmě že to stačit nebude!  Francie vyhlásila nejvyšší možné ohrožení kvůli hrozbě teroristického útoku. Byly posíleny hlídky před velkými celostátními deníky, připravují se bezpečnostní opatření na řadě důležitých míst. Stejně tak celá západní Evropa.Milionové protiteroristické demonstrace  Není to ale zase jenom komedie?Nedostane nakonec zase nějaký ARAFAT Nobelovu cenu?                                           Jak třeba ta pařížská demonstrace? TV  střihem udělala z politiků čelo milionového průvodu, což je záměrná propagandistická lež. Skupina politiků putovala prázdnou ulicí obklopena policisty a průvod se konal jinde. Takže ne v čele lidu. To je jen detail, nicméně i z detailu se udělá slušná propaganda. Oblbováním národů ten islámský terorismus neporazíme-NAOPAK!

Jsme ve válce s islámem. TO JE HOLÁ SKUTEČNOST!Náboženská svoboda byla jednou z největších vynálezů naší civilizace, avšak muslimové nám ji vzali. „Realita stále jasněji ukazuje, že svobodu pro islám – pro ideologii vražd a násilí – budeme muset omezit, nebo nás muslimové vyhubí.

Chce se říct: kam se člověk dneska podívá všecko je stejné! Asi nebudu ta „média“ číst-ani poslouchat . Neřine se z nich žádný „med“ ale samé JOBOVY ZVĚSTI! Mám z toho trauma! Jak jste na tom vy?Zbavme se ho tradičně česky-vtipem!

Pětaosmdesátiletá stařenka si domluví schůzku s devadesatiletým stařečkem a když se vrátí, vypráví: „Představte si, třikrát jsem mu musela dát facku!“„To byl tak nedočkavej?“
„Ne, myslela jsem, že už je mrtvej.“

 Povídají si dvě babky na návsi: „Tak co ta vaše vnučka dostala od toho Itala?“„No povídala, že syfilis.“„A co to je?“„No to já nevím. Ale asi je to větší než mercedes.“A jak to?“„No protože povídala, že jestli je to fakt pravda, tak se v tom poveze celá vesnice.“

Jde babička s dědečkem, dívají se na skupinku mladých lidí a babička praví:
„Dědo, podívej, jak jsou ti mladí kluci dneska skromní, pět jich kouří jednu cigaretu a ještě se u toho smějou.“

Sedí mladík v autobuse a u něj stojí nevrlá důchodkyně. Stojí tam už dost dlouho a ráda by si sedla, tak se mladíka ptá: „Chlapče, ještě je to daleko na konečnou?“„Ale jo babi, velmi daleko. Ještě se dost nastojíte!“

Pohledy na hospodaření v různých politických či náboženských uskupeních:

Křesťanství: Máš dvě krávy. Jednu dáš sousedovi
Islám: Máš dvě krávy. Jednu si necháš, druhou vyměníš za manželku.
Socialismus: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a dá ti trochu mléka.

Nedávno mi byla diagnostikována choroba VPDSP – Věkem podmíněný deficit soustředění pozornosti. Projevuje se například takto:
Rozhodnu se zalét zahradu-Když jdu k hadici na zdi garáže, všimnu si, že i auto potřebuje opláchnout. Jdu si pro klíč od auta, abych ho vyvezl na prostor před garáží.
Ovšem přitom uvidím na stolku v předsíni neotevřenou poštu.Asi bude rozumné se podívat, jestli tam nejsou nějaké složenky k zaplacení.Položím klíče od auta na stolek a začnu probírat poštu.Přitom vidím řadu reklamních letáků a jdu je hodit do odpadkového koše v kuchyni.Vidím, že je plný, takže letáky položím na kredenc a jdu vyhodit odpadky z koše do kontejneru na ulici. Přitom si uvědomím, že vedle kontejnerů je schránka na dopisy, takže by bylo dobré hned dát do schránky i ten dopis, co jsem večer psal.Jdu si tedy pro něj do pokoje.Na stole u dopisu leží hrnek s kávou, kterou jsem před chvílí pil.
Vezmu ho do ruky a cítím, že káva už vychladla.Nevadí, uvařím si nový hrnek kávy. Vezmu hrnek a jdu do kuchyně.Vidím, že kytka ve váze začíná uvadat.Tak položím hrnek a chci vzít vázu a napustit do ní čerstvou vodu.Přitom uvidím na parapetu své brýle , které jsem hledal ráno.Musím si je dát na svůj pracovní stůl, abych o nich věděl.Ale nejdříve přece jen doleju vodu do vázy.Položím brýle, vezmu vázu do ruky a vidím, že za vázou leží dálkové ovládání TV.Proboha, zase ho budeme večer hledat.Musím ovladač položit k televizi v obýváku.No, ale to počká, napřed je přece nutno dolít vodu do vázy.
Jdu do kuchyně a napouštím vodu. Přitom mi vyšplouchne na kuchyňskou linku. A trochu i na podlahu.Jdu  pro hadr, abych to utřel.Pak se vracím do předsíně a přemítám, co jsem chtěl udělat.
K večeru: zahrada není zalitá, auto není umyté (a nemůžu k němu najít klíče), na okně je hrnek se studenou kávou, kytky ve váze jsou už úplně zvadlé, dopis není vhozený do schránky (a taky ho nemůžu najít), ztratily se mi brýle a televizi musíme ovládat ručně, ovladač je bůhví kde. Divím se, že nic není hotovo, když jsem se celý den nezastavil a jsem docela utahaný.

A nesmějte se, jestli tyhle stavy neznáte! Váš den se blíží!!

 

Posted in Politika | Leave a comment

TRAUMA NEBO JEN FRUSTRACE ?

Asi obojí. A neříkejte že je to stářím! “Pámbu” mně dal sice jenom drobnou postavu, ale výborné zdraví. Týden před dváosmdesátkou jím na co mám chuť, vypiju si slivovičku aj vínečko- aj si zazpívám! “Beru” sice patero léků denně – abych si to nepopletl tak si je v neděli nachystám na celý týden do  plastové krabičky se sedmi šuplíčkama-každý s pěti chlévečkama. Po druhé hodině ranní mne sice vyžene z tepla peřin “karpální syndrom”,ale ten si nechám do konce ledna zoperovat. To víte!Na závody do schodů bych se už nedal- ani na celodenní pochůzku polesím Rejvíz či Roštín s flintou na zádech a krajícem chleba v brašně. Ale co je třeba v baráku i v zahradě ještě zrobím jakž-takž.                                       TAKŽE: PROČ TO TRAUMA?  Neměl bych asi sledovat TV, ani v noci poslouchat zprávy z radia. Nehrne se na nás z těch “MÉDIÍ” med, ale v posledních letech samé  JOBOVY ZVĚSTI.Nechejme stranou co jsme si “zmršili” my sami-doma v ČR! Ale ve světě? Třeba hned “za našíma humnama“- občanská válka na Ukrajině.Proč?

Vypadá to tak, že část Evropy a USA si přejí rozbití Ruska! Z našich sousedů hlavně Poláci-jako vždy! “Média” většinou viní ruského prezidenta Vladimíra Putina a nějak nevidí podivnou politiku Obamovu. Já ale mám dojem že Obama hraje vrhcáby, zatímco Putin hraje šachy.Obama je ve vleku aktivistů, kteří dělají kariéru na rasismu proti bílým spoluobčanům. To  vede k takovým následkům, jako byla nedávná vražda dvou newyorských policistů a dále roztáčí spirálu násilí.Obama maskuje svoji neudržitelnou situaci doma podněcováním a podporování občanské války na Ukrajině. A od Poláků se nedá nic jiného než hloupá pýcha a nenávist k Rusku čekat Vidím,že politika USA ve kterou  jsme vkládali tolik naděje způsobila v posledních dvaceti letech  samé katastrofy! Vietnamem počínaje, přes Irák , po Afganistan a současné neštěstí milionů uprchlíků žijících ve stanech na středním východě až po vznik ISLÁMSKÉHO STÁTU s  jeho řezáním hlav zajatcům před kamerou!

A tak dále-až po minulou středu, kdy ve Francii islámští teroristi postříleli redaktory týdeníku “Charlie Hebdo” a na ulici popravili neozbrojeného policistu-dokonce spoluvěřícího v Proroka! Jejich počínání odsuzuje celý “bílý svět” i část barevných a mohamedánů. Skutečnost, že tento čin odsuzují též některé islámské organizace neznamená ale, že neexistuje v islámském světě dost lidí, kteří tuto bestiální vraždu schvalují. A  radikálové mají dost prostředků na to, aby dokázali umírněné muslimy zastrašit. Stejně ale problém není ani tak v jednotlivcích jako v samotném islámu a jeho nesnášenlivosti. Islámští duchovní mají vzhledem k tomu, že islám není brán jen jako víra, ale jako zákon, velkou moc. Nikdy v celé existenci lidstva nedělalo dobrotu, když náboženství vládlo. Víra by měla být soukromou záležitostí každého jedince a neměla by určovat světské záležitosti. Dokud toto bude existovat, dokud budou existovat státy řízené náboženstvím, nebude klidu.

Rozdíl mezi křesťanskou a muslimskou kulturou je velký, ale dal by se shrnout do jedné věty:My se umíme své víře zasmát. Islám to neumí. Náboženství, které bere samo sebe tak vážně, že jakékoli zpochybnění nebo zesměšnění považuje za rouhání a urážku a vyžaduje trest smrti, je ve své podstatě slabé. Když islamisté zesměšňují a urážejí západní civilizaci, mávneme nad tím rukou nebo se tomu i zasmějeme. Když se jim zasmějeme my-vraždí nás! Čím se vlastně redaktoři a kreslíři provinili, že si zasloužili smrt? Dělali si legraci!

            Evropští mocipáni, už se obuďte !!

Váš multikultarismus a smiřování s islámem byly chybné od samého začátku. Je poslední šance dát jednoznačně najevo, že tady je náš prostor a naše kultura. Pokud to Evropa neudělá, její civilizace zahyne.Křesťanství se vyvíjelo po celé dvě tisíciletí do současné podoby odpovídající našim zkušenostem i současné úrovni  Islám podobný vývoj neprodělal a nepatří sem-k nám stejně jako nikdo, kdo zde bude chtít žít a nebude se chtít přizpůsobit. „Dost už bolo ustupování“! Evropské kultuře běží už jen poslední vteřiny. Buď se začne bránit, nebo prohraje a my s ní.

My tu na jihovýchodní Moravě máme s islámem moc špatné zkušenosti z ne příliš dávných tureckých válek! Dosud se o tom neštěstí zpívají na Slovácku smutné pěsničky!

Posted in Politika | Leave a comment

A pozítří máme nový rok-2015!

NA NOVÝ ROK- O SLEPIČÍ KROK říká přísloví. Pokud bych ale měl zhodnotit politickou situaci v ČR, tak bych starý rok-2014 označil spíš za veliký skok zpátky. A to nejenom v naší republice!
V listopadu 1989 jsme novou svobodu získali bez velké námahy a úplně bez obětí-tak nějak nezaslouženě! Společnou prací mnoha lidí a přes mnohé jejich chyby se nám podařilo vybudovat základy společenského uspořádání, které mělo sice spoustu nedostatků, ale bylo a dosud je podstatně lidštější než to, co nám vládlo před rokem 1989. A bylo až do roku 2012 schopné změn k lepšímu. V letech 2012-14 se nám podařilo toto politické uspořádání společnými silami rozvrátit. Převelikou zásluhu na tomto rozvratu má sociální demokracie s její neustálou snahou po svržení vlády, ale přičinila se i sama ODS která podlehla tlaku TOP 09 ve věci nešťastných církevních restitucí. ČSSD se ani za slabých vlád Topolánka a Nečase nepodařilo dostat se k moci parlamentní cestou, začala proto podporovat protikorupční hnutí nejrůznější typu /Vraťte nám stát/ a nakonec i hnutí zbohatlíků “Ano-bude líp”. Věřila zřejmě že udrží situaci pod kontrolou a jenom svrhne vládu pravice-nebo nepřemýšlela vůbec?Zbohatlíci postupně ovlivňovali politický život a nestačilo jim samozřejmě být v pozadí politiky. Snažili se získat politickou moc celou. Povedlo se to jenom Babišově ANO, právě díky “revoluční” protikorupční vlně vydatně živené dlouhodobě Sobotkovou sociální demokracií. Babiš slíbil národu českému že “zařídí vše, protože nekrade”, na rozdíl od ostatních politiků. NEKRADE-PROTOŽE TO UŽ NEPOTŘEBUJE ! Takže jsme “v pěkné kaši”! Čeká nás velice obtížná práce na obnově základů demokratické politiky. Její základna= demokratické politické strany, jsou zničené. Velká část novin i s novináři dávno patří Babišovi. Modleme se aby si Babiš uvědomil, že je na naší lodi !
Přes neutěšenou celostátní situaci přinesly podzimní volby do zastupitelstva v Hluku určité uklidnění a naději na kvalitnější práci zastupitelstva i městského úřadu. Zatím jsem měl s novým starostou v tomto směru jenom krátký-informační rozhovor ale nabyl jsem dojmu, že mu potřeby Hluku a Hlučanů opravdu “leží na srdci”. Myslím, že lidovci i občané měli tentokrát v obecních volbách šťastnou ruku! Samozřejmě pro vniknutí do problematiky bude ing Křižan potřebovat nějaký “ten týden”, natož pro základní úklid hluckého “chlívku”! Míním ho potom informovat o problematice o níž si myslím že jí rozumím-to je tvorba a ochrana krajiny. Chtěl bych co nejdříve prosadit několik jednoduchých pozemkových úprav ještě před zahájením jednání o komplexní pozemkové úpravě katastru HLUK a seznámím ho též s problematikou sdružování vlastníků lesa. Konkretně mám na mysli iniciativu k obnově chodníku z ulice Novoveská nahoru na Ostrožské s návazností na cestu do Novoveských lázní a na cyklostezku údolím Moravy. Žádost s podpisy desítek občanů jsme podali na odbor ŽP městského úřadu a na Pozemkový úřad v březnu 2013. Dál pak potřebujeme “potlačit” už rok podanou žádost vlastníků lesa na bývalých močových jamách o vypracování geometrického plánu a zajištění hraničních bodů parcel lesa v terénu, aby si mohli vlastníci les ošetřovat a chránit-též podáno na Pozemkový úřad, který slíbil písemně podporu. Jedná se dnes už o krásný lesní porost o rozloze 5,2 ha na temeni kopce “Ostrožské”. Z cesty podél něho je mimořádně krásný výhled jak na Bílé Karpaty, tak na Hostýn,Buchlov, údolní nivu Moravy a za dobrého počasí až na vršky Pálavy. Jménem vlastníků lesa na Kobylici jsme požádali o doplnění cesty v její nezpevněné části -od mostu přes Okluku na Kobylicu – nutné pro řádné hospodaření v lesích soukromníků i v lese města. Navázal jsem kontakt s ing Kolůchem-ředitelem a.s. Dolňácko. Spolupráce s Dolňáckem v problematice tvorby a ochrany krajiny včetně lesních porostů, větrolamů, alejí a půdoochranných zalesnění je nutná a její potřeba akutní, jinak hrozí zničení soustavy větrolamů vybudovaných dle řádného projektu a se značnými náklady před 30 lety.

Aspoň že u nás v Hluku je situace lepší než celostátní!Přičiňme se aby nám to vydrželo!

Přeju do roku 2015 všem zdraví, štěstí a Boží požehnání!

Spolupráci uvítám-informace o hluckých lesích získané  v období intenzivní činnosti “Sdružení vlastníků lesa”/ a částečně přehledně uložené/ předám současným vlastníkům na požádání.

                                                                                     ing František Hrubý
Posted in Politika | Leave a comment

Obudˇme se!

Prezident Miloš Zeman

2.11.2014 pronesl  Zeman v „Hovorech z Lán řadu sprostých a oplzlých slov. Vévodilo jim anglické slovo „ Pussy“ = české  „Kundička“. Vulgární slova v ústech českého prezidenta jsou na pováženou, horší ale je skutečnost že jsou jenom podružným doprovodem jeho nechutného populismu a ignorace pravidel slušné politiky. Takovýto člověk na Hradě by měl být pro nás a naše politiky výstrahou.

Je na čase abychom si přiznali zhroucení polistopadového politického systému, který měl sice spoustu velkých chyb, ale též důležité přednosti o nichž už jakoby moc nevíme a proto o ně můžeme snadno přijít. K problému patří kromě Zemana především falešní mesiáši, kteří se mazaně svezli na „protikorupční“ vlně posledních let především Andrej Babiš a ti, kdo tuto vlnu s postranními úmysly živili- to je někdejší opozice (ČSSD) a novinářská modla=„občanská společnost“ o které nevíme vlastně nic určitého.

Ještě že ty obecní volby u nás v Hluku dopadly jakž-takž!Není to snad tím, že se  populistické  hlucké  partaje  znemožnily  dávno  před  Zemanem?

Posted in Všechnomožné | Leave a comment