Hus je aktuální i po 600 letech!

Co má doba, ve které Hus působil a trpěl, společného s dneškem? Čím jeho ideje stále přispívají k našemu lidství, úrovni, k naší zodpovědnosti za sebe, za druhé, za náš národ? Je hodně podobností naší doby s Husovou a odpovědi se samy nabízejí.Hus vzal původní křesťanství, učení Ježíše, nesmlouvavě vážně, neboť pochopil jeho hluboké zaujetí pro lidskou důstojnost, pro svéprávnost všech lidí, pro jejich zanedbaný pozitivní mravní i duševní potenciál. Člověk byl stvořen k obrazu božímu a křesťanský koncept boha byl pozitivní, inspirující k rozvoj všeho, co bylo v lidech cenného, co si zasloužilo nejvyšší respekt. Lidé si byli podle křesťanských principů rovni, měli právo na důstojný, slušný život. Mocní neměli právo využívat a zneužívat obecný lid ke svým nebohulibým osobním zájmům, ke svému luxusu.Chamtivost mocných a katolické církve v Husově době byla bezmezná, smysl pro spravedlnost neměla žádný a útlak obecného lidu volal do nebes. Kritikové církve hlásali, že církev měla lidu otevírat brány k vědění, k mravní úrovni, k principům, které měly vést ke spasení. Ve své podstatě to znamenalo směřování ke spravedlivější společnosti. Ve skutečnosti však církev zacházela s lidmi s pohrdáním, jako s levnou pracovní silou a podle slov Husa, citujíc sv. Matouše a Jana Svatoústého, bránila lidem vejít do království nebeského, jehož brány byly rozumové, ne založené jen na slepé poslušnosti církvi, na živoření, na nevzdělanosti. Bohatství, které církev dostávala od krále a císaře Karla IV. na rozvíjení úrovně obyvatel českého království mizely na přepych a rozmařilý život katolického kléru. Husova kritika církve, jeho důraz na mravnost, jako neoddělitelnou součást náboženství (což církev do dnes neuznává), závaznou pro všechny, jeho důraz na pravdu poznanou pro mravný život, na jednotu rozumu a duše, vadil katolické církvi nejvíce.Husovi neušlo, že lid nerozuměl světu, ve kterém žil, nerozuměl ani slovu božímu. Církev se neřídila slovem božím, školy byly latinské a jen pro zámožné chlapce, v kostelech se kázalo latinsky (někdy německy), a kněží, podobně jako dnes, neučili lidi rozlišovat mezi tím, co je dobré a co je špatné, učili jen poslušnosti církvi, moci. Církev, včetně papeže, ovládal nezřízený materialismus, chamtivost a hluboká morální zpustlost. „Jezdí na zlatých vozech a mnozí ani číst neumí“, kázal Hus. Církev postrádala lásku a zodpovědnost k obecnému lidu, k chudým, jejichž počet a nesvoboda rychle vzrůstaly. Otázka vzdělanosti horních vrstev vždy byla a zůstává problémem. Hus cituje Ježíše podle sv. Lukáše (kap. 11): „ Běda Vám, kteří jste vzali lidem klíče od znalostí, učení.“us se nebál vyčítat církvi, že místo užitečného poučování, svádí lidi ke zlému a vytváří iluzi, že kupováním odpustků se lidé zbaví svých hříchů. Ve skutečnosti to byl jen další prostředek k obohacování církve a odírání lidí. Téma odpuštění bylo častým v Husových kázáních. Na rozdíl od církve objasňoval, že bez upřímné lítosti, upřímného rozhodnutí se hříchu vyvarovat a hřích napravit tam, kde byl spáchán, žádné odpuštění není možné. Církev zuřila, ale lid Husa stále více miloval, neboť ho pozvedal z obecné mravní špíny.Hus kladl velký důraz na svědomí, samozřejmě v rámci křesťanských hodnot. „Svědomí je sebepoznání“, schopnost poznat, zda člověk spáchal hřích nebo ne. Schopnost rozlišit, co je dobré a co špatné a řídit se podle toho. Nedostatek svědomí vzniká z neznalosti, z nerozhodnosti, z nezřízené žádosti, z přílišné bázně, z nedostatku hledání poučení v Písmu. Člověk se má vyvarovat svědomí příliš širokého, často tolerantního k hříchu, i svědomí příliš úzkého, příliš malicherného. (Dcerka, 1995, s. 19-21). Aby si lidé vyvinuli potřebné svědomí, potřebovali trvalé poučování, ale toho se jim od církve nedostávalo. Preláti dokonce neradi viděli, když lidé uměli číst. Hus veřejně odsuzoval pálení knih Johna Viklefa, který ho velmi ovlivnil. Scholastika skutečnému vzdělání nesloužila, naopak přispívala k obecné nevzdělanosti, neboť se zabývala nepodstatnými věcmi a zároveň neuznávala pravdu poznanou.Za klíč ke znalostem považoval Hus i vzdělávání v mateřském jazyce, což tehdy znamenalo hlavně kázání. I jeho reforma pravopisu, zavedení diakritických znamének, směřovala ke snadnějšímu přístupu Čechů ke psanému slovu, podobně jako Dekret Kutnohorský. Betlémská kaple byla jediná, kde se kázalo od roku 1391 česky. Prelátům se nepodařilo zrušit česká kázání a Němcům se nepodařilo kapli zbourat, tomu zabránil král Václav IV. Mistr Jan Hus, který v ní byl kazatelem od roku 1402 do roku 1412, měl až tři kázání denně, na každé přicházelo až tři tisíce lidí, včetně  jeho studentů a královny. Jeho kázání spojovala učení Ježíše, svatých, se současným životem a jeho hlubokými problémy, s potřebami materiálně i morálně strádajícího lidu. Učil lid, že má právo se bránit vůči útlaku a nespravedlnosti, postavit se proti nemravným postojům kněží a církve, pochopit, kdy ji není potřeba poslouchat. Církev neměla právo donucovat lidi k poslušnosti násilím, jako to dělala. Připomínal, že Ježíš nejvíce trestal mistry, kněze a zákoníky, proto ho nejvíce nenáviděli. (Postila, 1992, s. 305). Světská i duchovní moc musela být podřízena vyšším principům, jinak sloužily destrukci (Antikristovi).V biblických textech nacházel dostatek opory pro názor, že moc a blahobyt kazí její nositele, že kvůli blahobytu zrazují původní křesťanské a morální principy. „Špatní lidé se poznají hlavně podle toho, že předstírají, že mají více moci nad lidmi, než skutečně mají…“. A cituje sv. Augustina: „… Antikrist je každý takový, který násilím nebo úkladem žere statek lidský“, … a zle utrácí almužnu chudých“, „i kostely jsou dědictvím chudých“. (Hus, Česká nedělní Postila. 1992, s. 210-212). Hus i přijímání pod jednou považoval za výraz lakomství církve. Připomínal sv. Jana: „Každý, kdo pilně a užitečně pracuje, je hoden svého platu, i ten, kdo slouží oltáři…zaslouží pokrm a oblečení, ale to by mu mělo stačit, neměl by kněžstvím bohatnout.“ ( Postila. 1902, s. 354; 1992, s. 268-69.). Odkazů na nezřízený luxusní život kněží, je v Husových kázáních mnoho. Podobně trpké jsou zmínky o církevní hierarchii v českém království, která začala velmi omezovat místa, kde se mohlo kázat slovo boží. (1992, s. 299).  Skutečná láska chce, aby každý člověk více miloval duši každého bližního více, než své tělo.“Hus učil lid konstruktivnější přístupy k životu, než byly vnucené církví, v nichž msta, krutost a nerovnost lidí, byly zabudovány přímo do církevních principů v rozporu s původním křesťanstvím. Učil je vědomí vlastní ceny, jak směřovat k životu lidštějšímu, mravnějšímu, spravedlivějšímu, v němž by bylo více zodpovědnosti za sebe i za druhé. Kladl tak základy k demokratizaci společnosti. Papežská klatba nad Husem ho přenesla na český venkov, k vám, kde konal stejnou práci a byl lidem stejně milován. Ctnostný, skromný, učený,  otevíral lidem srdce, rozum i intelekt.Hus nebyl sám, kdo se snažil vzdělávat Čechy, měl předchůdce, stoupence i následovníky. Připomenu jen jeho nejslavnějšího žáka a přítele Jeronýma Pražského, který byl v Kostnici upálen necelý rok po Husovi. Jeroným byl geniálním studentem, výjimečně vzdělaným. Přijal a horlivě šířil doma i po světě učení Husovo i Viklefovo, jehož knihy přivezl z Anglie do Prahy. Teprve v Praze nabyl Viklef skutečné důležitosti, ale i nenávisti se strany církevní hierarchie. Nikdo nebyl schopen argumentovat v jejich prospěch tak jako Jeroným. To byl hlavní důvod, proč ho upálili. Jeroným Pražský považoval český národ za svatý, Čechy za nejlepší křesťany. Hájil je všude, kde byl pomlouván, osočován, napadán. Zásluhy Jeronýma Pražského jsou dosud nedoceněny historiky i národem. Na reformačních kalendářích bylo jeho uctění 7. července, hned po Husovi. S vlivem katolické církve byl tento svátek odstraněn již v 16. století. Měl by být obnoven.Mistr Jan Hus a Mistr Jeroným Pražský položili základy k dvousetleté české reformaci, která přinesla výdobytky, zvláště značný stupeň náboženské tolerance, na které ostatní evropské země čekaly sto, dvě stě let. Jen mstivost katolické církve a Habsburků zničila na více jak dvě století tento slibný vývoj. Mocenské vrstvy mají ve všech dobách mnoho podobného, hamižnost, pocit superiority a pohrdání lidem a jeho potřebami, silnou inklinaci k vykořisťování, ke zneužívání své moci k vlastnímu užitku. Oba učili lid jak se nebát nemravné moci, jak jí čelit rozumem a společnými zmravňujícími silami.

Jan Hus a Jeroným Pražský nebyli zapomenuti, stali se součástí inspirace jak pro české národní obrození tak pro celkový demokratizační vývoj od 19. století, od F. Palackého až k T. G. Masarykovi. Stali se součástí těch nejlepších českých tradic. Byli ctěni všemi významnými českými osobnostmi a mnohými v zahraničí. Dokud budeme na práci a lásku obou navazovat, máme naději se ctí se vymanit ze všech úkladů, které na nás historie a mocenské poměry v Evropě nakládají. Měli bychom dbát, abychom jejich odkaz nikdy nezradili, abychom ho předávali dalším generacím, neboť není odkazu, který by byl naplněn více láskou k pravdě, k českému národu a k jeho důstojné existenci.

Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

Brexit=neštěstí?

Bouřka-bouřečka v neděli ve 2 ráno mne obudila. Přesně taková co mám rád-v hodince se to odbude,vyvětrá barák a zavlaží naši krásnou zeleninku aj vinohrádek. Śkody nenadělá.VŠAK UŽ SE NEDALO PŘI TĚCH TROPECH MINULÝCH DNŮ NIC ROBIT-LEDA UTÍRAT POT! Jakž-takž bylo leda ve sklepě u vínka-ale buďte tam celý den!

Druhý den brexitu je fajn ! Návrat Evropy  k reálnému vidění! Konečně!Němci a Francouzi dovedli Evropu opět na okraj katastrofy!Mají v tom praxi-Francouzi  s Napoleonem, Němci už 3x v posledních 100 letech/2 světové války a pozvánka moslimům/. Po čtvrté to zkrachovalo díky Britanii-ostatně stejně jako vždy v minulosti! Opět vystoupil svobodymilovný britský lid a rozhodl :Konec eurožaláře národů! Konec nikým nevolené a nikomu neodpovědné tlupy parasitů, byrokratů, sadistů úřední moci, zlosynů Lisabonského diktátu, zlosynů muslimských okupačních kvót.

Britové chránili  Evropu v dějinách již několikrát. Jednou proti španělské expanzi, podruhé proti napoleonské expanzi, potřetí proti hitlerovské expanzi a nyní svou sebezáchranou z eurožaláře národů, daleko ďábelštějšího a sofistikovanějšího, nežli byla habsburská monarchie  dávají příklad celé Evropě  jak naložit s evropským strašidlem lenochů a blbů!

U nás mohou blábolit  hlásné trouby tohoto  zdegenerovaného typu EU=páni Fendrychové, Halíkové, Peheové, Sobotkové, Šafrové a Štětinové  co chtějí. A pan Halík  může  roztrhat svůj čestný čerstvý oxfordský doktorát/Halík je mně zvláštˇ odporný – dávno se ho měla cirkev zbavit/.Vývoj  dal zapravdu těm kritikům euromutanta jménem Brusel, kteří opětovně upozorňovali a varovali před neudržitelnou diktátorskou totalitou této instituce.

Britům můžeme blahopřát k jejich čerstvě vyhrané těžké bitvě. Nebudou to mít s Rest-Unii (Zbytkovou Unií) lehké-to je jasné! Ta bude házet nejen klacky, ale trámy Britům pod nohy. Britové jsou ale schopní. Znají tu taktiku: “Házejí vám klacky pod nohy? Zatopte s nimi!”  Vyhráli I. světovou válku, vyhráli II.světovou válku, vyhrají i tuto dlouhodobou bitvu. Jsou příkladem pro osvobození celé Evropy a jejího sjednocení na normálnějším základě než je ten bruselský!

Vždyť jenom  nákladnost EU kanceláří je otřesná! Evropský parlament se nachází ve Štrasburku, Lucemburku aj v Bruselu. Ve Štrasburku se koná nejvíce plenárních zasedání, ačkoliv poslanci Evropského parlamentu mají své hlavní kanceláře v Bruselu. Lucemburk hostí část parlamentní administrativy.Ani císař pán “a jeho rodina” se tak neroztahoval jak ti bruselští vyčuránci! Ačkoli národní státy šetří, tak  zaměstnanci, kteří pracují pro Evropskou komisi a její přidružené agentury, mají už více než rok  nejvyšší platový růst v celé unijní historii.K tomu se ale navíc připočítávají ještě další výhody, o kterých si mohou úředníci v národních státech nechat jenom zdát. Euroúředníci nadále pobírají příplatky v podobě 16 procent za práci v Bruselu a do zdravotního pojištění odvádějí pouhá dvě procenta platu. Navíc se nezměnil ani věk odchodu do důchodu v 63 letech, ani pracovní týden stanovený na 37,5 hodiny. Stejně tak každý eurobyrokrat nadále pobírá měsíční přídavek na dítě ve výši 373 eur a dalších 253 eur na jeho vzdělávání. Platy euroúředníků se již předloni zvedly o 1,7 procenta. Základní plat úředníků Bruselu se pohybuje ve výši 2654 eur (asi 63 tisíc korun) až 18 371 eur (asi 440 tisíc korun) měsíčně. K tomu mohou získat zaměstnanci evropských institucí ještě další zmíněné bonusy.Pod různými označeními pracuje pro Komisi a parlament EU stále 170 000 zaměstnanců (průměr za poslední tři roky), což je6x tolik než uvádí oficiální statistiky!!!.

  Návštěva Evropského parlamentu.Návštěva Evropského parlamentu. 

 

 

Orgány a instituce Evropské unie.

Je jich s odpuštěním ” jak dyž nasere  a rozšlape”-jenom Čechů je zde zaměstnáno více než 1.000-pořádně se to nedozvíte!

EU zaměstnává 170 000 úředníků

 

Evropská centrální banka

Evropská centrální banka

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka

Evropská komise

Evropská komise

Evropská rada

Evropská rada

Evropská služba pro vnější činnost

Evropská služba pro vnější činnost

Evropská správní škola

Evropská správní škola

Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský inspektor ochrany údajů

Evropský inspektor ochrany údajů

Evropský investiční fond

Evropský investiční fond

Evropský parlament (Brusel)

Evropský parlament (Brusel)

Evropský parlament (Lucembursko)

Evropský parlament (Lucembursko)

Evropský parlament (Štrasburk)

Evropský parlament (Štrasburk)

Evropský úřad pro výběr personálu

Evropský úřad pro výběr personálu

Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv

Rada Evropské unie

Rada Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie

Účetní dvůr Evropské unie

Účetní dvůr Evropské unie

Úřad pro publikace Evropské unie

Úřad pro publikace Evropské unie

Výbor regionů

Výbor regionů

Agentury

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

Agentura Evropské unie pro základní práva

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Agentura pro evropský GNSS

Agentura pro evropský GNSS (GSA)

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

EIOPA

EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění)

Energie z jaderné syntézy

Energie z jaderné syntézy

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

Evropská agentura pro chemické látky

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

Evropská agentura pro léčiva

Evropská agentura pro léčiva (EMA)

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů (eu-LISA)

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (Frontex)

Evropská agentura pro železnice

Evropská agentura pro železnice (ERA)

Evropská agentura pro životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Evropská jednotka pro justiční spolupráci

Evropská jednotka pro justiční spolupráci (Eurojust)

Evropská nadace odborného vzdělávání

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

Evropská obranná agentura

Evropská obranná agentura (EDA)

Evropská policejní akademie

Evropská policejní akademie (CEPOL)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Evropský inovační a technologický institut

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Evropský orgán pro bankovnictví

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

Evropský policejní úřad

Evropský policejní úřad (Europol)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Jednotný výbor pro řešení krizí

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Odrůdový úřad Společenství

Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

Satelitní středisko Evropské unie

Satelitní středisko Evropské unie (Satcen)

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Ústav Evropské unie pro bezpečnostní studia

Ústav Evropské unie pro bezpečnostní studia (EUISS)

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

Výkonná agentura pro malé a střední podniky

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA)

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA)

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (INEA)

Výkonná agentura pro výzkum

Výkonná agentura pro výzkum (REA)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

Zásobovácí agentura pro EURATOM

Zásobovácí agentura pro EURATOM

EIOPA

EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění)

Energie z jaderné syntézy

Energie z jaderné syntézy

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

Evropská agentura pro chemické látky

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

Evropská agentura pro léčiva

Evropská agentura pro léčiva (EMA)

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů (eu-LISA)

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (Frontex)

Evropská agentura pro železnice

Evropská agentura pro železnice (ERA)

Evropská agentura pro životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Evropská jednotka pro justiční spolupráci

Evropská jednotka pro justiční spolupráci (Eurojust)

Evropská nadace odborného vzdělávání

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

Evropská obranná agentura

Evropská obranná agentura (EDA)

Evropská policejní akademie

Evropská policejní akademie (CEPOL)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Evropský inovační a technologický institut

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Evropský orgán pro bankovnictví

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

Evropský policejní úřad

Evropský policejní úřad (Europol)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Jednotný výbor pro řešení krizí

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Odrůdový úřad Společenství

Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

Satelitní středisko Evropské unie

Satelitní středisko Evropské unie (Satcen)

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Ústav Evropské unie pro bezpečnostní studia

Ústav Evropské unie pro bezpečnostní studia (EUISS)

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

Výkonná agentura pro malé a střední podniky

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA)

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA)

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (INEA)

Výkonná agentura pro výzkum

Výkonná agentura pro výzkum (REA)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

Zásobovácí agentura pro EURATOM

Zásobovácí agentura pro EURATOM

 

Proboha živého-to je koryt!Jak to může fungovat?

Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

Žádný neví co ňe bolí-ani dochtor co ně hójí ?

Ze současných sporů našich vládnoucích politiků musí být většina nás “zde dole” dokonale otrávená!

Babišovi není co věřit!Už jenom proto že utekl z “rodného”/ spíš nerodného/ Slovenska a tak pohádkově zbohatl na zpracování všudepřítomné řepky a na dotacích na něž mu všichni přispíváme.

Dnes jsem narazil v internetovém tisku na pěkný článek který současnou situaci vystihuje. Později ho mírně upravím případně doplním obrázky-nyní ale spěchám zalévat překrásnou úrodu  co se zelená v našem humně. Mám nachystané 3.000l “dešťovky”.

Bohužel: roznáším to v 5 l konvičkách-budou mně pěkně bolet moje staréruce i nohy! Přesto-tu ten článek je-čtěte!

Nagygate a Šlachtagate – totální selhání státu

Dnešní Pes.

Politické tahanice kolem policie, jichž jsme v těchto dnech svědky, přesahují hranice prostého politického boje o nadvládu nad policií. Jistě jím jsou a občan si musí klást otázku, která ze svářejících se stran má větší strach z ovlivnění blížících se voleb policejním odhalením jejich nepravostí. Zneužití policie, státního zastupitelství a médií k boji o politickou nadvládu je ovšem v rozporu s oficiálně deklarovanou demokratickou povahou státu.

“Šlachtagate” navazuje svým způsobem s odstupem tří let na “Nagygate”. Připusťme jako pracovní hypotézu, že vliv Jany Nagyové na státní záležitosti, uplatňovaný prostřednictvím vlády nad Petrem Nečasem, byl natolik silný, že setrvání tokajícího předsedy vlády v úřadě bylo nadále neúnosné. Jistě ale bylo možné nepříjemnou situaci vyřešit politickými prostředky, např. diskrétním vnitrostranickým vyjednáváním, vedoucím k odchodu mileneckého páru z Úřadu vlády do ústraní. Sama skutečnost, že vývoj nešel touto cestou, je příznakem selhání demokratického právního státu, který v kritickou chvíli nenašel vhodné prostředky pro řešení poměrně malého problému civilizovaným způsobem.

Někdo v této situaci využil slabosti státu a podlehl pokušení vyřešit vnitřní problém nejsilnější koaliční strany nahrazením demokratických mechanismů silovými prostředky. Zatím nevíme, kdo je ten, kdo se rozhodl pustit stát po této cestě do pekel, pryč od demokracie směrem k diktatuře jihoamerického typu. Víme ale určitě, že Šlachtovi zbrojnoši nedorazili na Úřad vlády, do budovy Vojenského zpravodajství a leckam jinam jen proto, že jejich náčelníka osvítilo božské vnuknutí: bez vědomí a souhlasu dozorujících státních zástupců by se nic nedělo. Jejich zásah zaštítili státní zástupci z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, kteří podle prvoplánového výkladu trestního řádu neměli v Praze co pohledávat. Ivo Ištvan by si nemohl dovolit pražské cirkusové vystoupení bez pokynu nebo aspoň souhlasu brněnské sfingy, nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Ale ani on jistě nevydumal své rozhodnutí z kávové sedliny, i jeho někdo mocný– a opět nevíme, kdo – poslal na špatnou cestu.

Výsledky zneužití orgánů činných v trestním řízení měly povahu puče, naštěstí nekrvavého. Padla vláda, rozešla se sněmovna, vládla nám pak vláda prezidentových oblíbenců bez důvěry parlamentu. Došlo sice k dočasnému, leč významnému vzedmutí role prezidenta republiky nad obvyklou hladinu. Opomíjena je zvláštní role Karoliny Peak, která nejdříve pomohla “véčkařům” k rozkvětu, pak rozvrátila zevnitř stranu, poškozenou zákeřným útokem Kristýny Kočí a Jaroslava Škárky na Víta Bártu, aby posléze odchodem ze sněmovního sálu před hlasováním zmařila naději na ustavení legitimní vlády Miroslavy Němcové.

Zdálo se, že Miloš Zeman se těšil z dočasného posílení své osobní moci, ale nedávno se vyjádřil, že se cítí oklamaný Ivo Ištvanem a Robertem Šlachtou.

Vykonavatelé puče zahájeného 13. června 2013 se snaží zastřít jeho pravou povahu zneužití orgánů činných v trestním řízení k vyřešení bagatelního vnitropolitického problému navazující řadou trestních stíhání, jejichž výsledek je po třech letech žalostný: nedaří se zakrýt skutečnost, že velikost nasazených prostředků a teatrálnost provedení zásahu byly neúměrné proviněním, jež mají teprve být odsouzena.

Nicméně moc má neodolatelnou chuť a džin společných akcí olomouckých žalobců a ÚOOZ, jednou vypuštěný z lahve, se nechce nechat znova zavřít. Po různých drobnějších aférách vyrazil do boje za ovládnutí policie. Záminkou je dílčí reorganizace celorepublikových útvarů kriminální policie, nikterak nenarušující Andrejem Babišem citovanou základní organizační strukturu policie. Netuším, proč se policejní prezident Tomáš Tuhý rozhodl právě teď sloučit ÚOOZ a ÚOKFK do Národní centrály boje proti organizovanému zločinu. Možná k tomu přispěla rozpínavost ÚOOZ, který se stale častěji pouští do kauz, jež svou povahou spadají do působnosti ÚOKFK, a dokonce opakovaně vstoupil do hájemství Generální inspekce bezpečnostních sborů, vymezeného zákonem.

Podstatné je, že džin vyhověl svému utajenému hybateli a vyhlásil válku policejnímu prezidentovi Tomáši Tuhému a jeho náměstkovi pro trestní řízení Zdeňkovi Laubemu. Nejdříve hysterický Robert Šlachta oznámil odchod od policie se zdůvodněním, že s reorganizací nesouhlasí a ztratil důvěru k policejnímu prezidentovi a jeho náměstkovi. Vyzval příslušníky svého útvaru k následování a několik z nich mu skutečně vyhovělo. Podporuje ho skupina sedmnácti plukovníků, kteří se obrátili na ministra vnitra dopisem, a dalších několik desítek signatářů jakési petice. Šlachta nadále vystupuje v médiích, protestuje proti reorganizaci a napadá policejního prezidenta, jeho náměstka a ministra vnitra. Vedle nich vyslovuje nedůvěru Generální inspekci bezpečnostních sborů. Zřejmě vystoupí na zasedání Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny s informací o prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. Za ním na scénu vstupují olomoučtí žalobci, kteří veřejně oznamují zahájení úkonů trestního řízení proti dvěma důstojníkům Policejního prezidia a skutečně je přicházejí vyslechnout. Veřejnost z jejich náznaků snadno identifikuje podezřelé: policejního prezidenta a jeho náměstka. Zkušenost z “odstřelení” policejního prezidenta Petra Lessyho varuje: oba jsou nyní vystaveni nebezpečí sdělení obvinění, po němž by byli v nejlepším případě postaveni mimo službu. Do hry vstupuje s kritikou postupu policejního prezidenta a ministra vnitra nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který jedná v souladu se snahami politizujících státních zástupců o dosažení postavení čtvrtého sloupu státní moci, v oboru své působnosti nadřazeného všem ostatním složkám moci výkonné. Posléze přichází vedoucí ostravské expozitury ÚOOZ Jiří Komárek se závažným obviněním policejního prezidenta z “brutálních” úniků informací z živých trestních kauz a s nařčením Generální inspekce bezpečnostních sborů z pokusu o proniknutí do spisu kauzy Vidkun. Pravděpodobnost sdělení obvinění policejnímu prezidentovi se zvýšila.

Výše zmínění jednající policejní důstojníci bezostyšně ignorují zásady služební kázně stanovené zákonem o policii a porušují trestní řád, nabízejíce informace o údajné trestné činnosti svých nadřízených a o nedůvěryhodnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů politickým orgánum a médiím, ač by se měli obrátit k příslušným orgánům trestního řízení a měli by se zdržet medializace.

Kdyby se Robert Šlachta dostal do rukou policejního orgánu posedlého stejnou touhou po usvědčování pachatelů za každou cenu, jaká určuje jeho jednání, patrně by byl rychle obviněn z různých možných trestných činů a nejspíš by putoval do vazby. Jeho “kat” by ho možná obvinil ze vzpoury. Podobně si o pozornost Generální inspekce bezpečnostních sborů a o trestní stíhání říká Jiří Komárek. Až na trestní oznámení policejního prezidenta na Jiřího Komárka pro podezření na trestný čin pomluvy se ale nic neděje. Hřešící policisté a státní zástupci neputují do vazby, ale budou vysvětlovat své názory Výboru pro bezpečnost. Politici nejsou způsobilí nepřipustit obcházení a nedodržování práva, ač by se jej měli držet do posledního dechu.

Stát selhává v ochraně demokracie a právního řádu. Není schopen nebo nechce se bránit, když jej začnou rozvracet lidé, kteří mají v pracovní náplni ochranu jeho vnitřní bezpečnosti.

Na druhé straně potvrzení pravdivosti podezření, která proti policejnímu prezidentovi, jeho náměstkovi a Generální inspekci bezpečnostních sborů vznáší Robert Šlachta a jeho spolubojovníci, by rovněž nepochybně byla důkazem o selhání státu.

Pohled řadového občana na selhávající stát je deprimující: buď stát nemá sílu, aby se vypořádal s kverulujícími policisty a s nimi spolčenými státními zástupci, nebo nemá jinou možnost, než se v ochraně vnitřní bezpečnosti opírat o lidi, kteří patří za mříže. Co je z pohledu řadového občana větší zlo? Vybrat si zřejmě může, ale každá jeho volba bude špatná, neboť stát je v rozkladu.

Zdeněk Jemelík

 

 

Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

“Hucká” jízda králů před půl stoletím.

                Obraz jezdec JK domky.jpg, 417x600, 51.92 KB

Hylom hylom počůvajte!Horní,dolní,domácí aj přespolní-co vám budu povídati na toto svatodušní pondělí: Před týmto domečkem můj koníček řehce-že táto panenka chlapců milovat nechce! 

                                        Hylom!

Krále si vybírají mezi sebou chlapci starší 18 let a poměrně dlouho se v současnosti na jízdu králů připravují ježděním na koních různě vypujčených a zajištěných, na které si musí zvykat, protože  v Hluku už koní téměř není. Dokud se „sedlačilo“, bylo v Hluku koní několik stovek a chlapci s vlastními koni byli na sebe  zvyklí.

Král jede v družině mezi dvěma pážaty. Pážata i král jedou na bílých koních a jsou převlečeni do ženských krojů, král má obličej zahalený „pantlama“ a v ústech drží bílou růži. Ostatní jezdci jsou v krojích mužských. „Turecké“ šátky mají přivázány na holích jako prapory. Ráno v den jízdy jedou chlapci pro krále, žádají rodiče o souhlas, následně žádají   o souhlas starostu. Poté již vyvolávají a objíždějí ulice města. Král je hlídán pážaty, kteří ho chrání před únosem šavlemi. V případě unesení krále některými jezdci z jiné obce musela chasa krále „vykoupit” – vínem, slivovicí, pivem. Většinou si ale Hlučané krále dobře bránili a únosce zahnali /Vlčnovjany/. Součástí jízdy jsou  „ žebráci“ –krojovaní jezdci vybavení proutěnými koši  do kterých ukládají větší dary za vyvolávání. Většinou víno a slivovici, ale i koláčky atd. Tekutiny, které se za vyvolávání obdrží, se často konzumují přímo v průvodu.

Hluk má na rozdíl od ostatních obcí /jízd králů/ specifický prvek: srdce na prsou koně. Koně jsou ozdobeni papírovými růžemi a stuhami zapletenými do hřívy. Koně královské družiny vodí starší muži, aby je uklidnili-bývá při jízdě veliký kravál a vyhrává dechovka. Příprava jízdy králů je organizačně náročná /zvláště nyní když se koně musí pujčovat/ a výroba papírových růží a ozdob kterou zajišťují ženy je mimořádně  pracná.

Zvyk velice starodávný-dříve běžný na celé Moravě, písemné zmínky z 19. stol. Až  do r.1955 jezdili králi na svatodušní pondělí-za komunistů=v padesátých letech  bylo změněno na neděli. V posledních letech se v Hluku jízda králů provozuje jen při Dolňáckých slavnostech-to znamená každý třetí rok. Hlučani bývali slavnou jízdou králů proslulí a předváděli ji několikrát i v Praze,Brně,Luhačovicích.

Úprka namaloval jízdu králů ve Vlčnově proto je proslulá i Vlčnovská jízda králů. Samozřejmě se po jízdě králů konávala „muzika“-v Hluku se hojně a dobře zpívalo-ve Vlčnově jsem za mého mládí neslyšel jediné pěsničky-ostatně jít do Vlčnova na „muziku“ bylo nebezpečné!

Byly čase byly ale sa minůly. Za malučků chvilku mineme sa aj my!

 

 

Posted in Národopis | Komentáře nejsou povoleny

Gazdíkova hvězda bledne a zajde úplně!

Soustředění před přímým přenosemGazdík pokračuje s jeho STAN-rozhodl volební sněm.Ona STAN-tedy  partaj státem placených funkcionářů je vůbec nesmysl! To by si mohli založit stranu třeba i policajti. V posledním průzkumu volebních preferencí se STAN umístila s bídou na 1 procentu a je tedy nevolitelná.

U nás v Hluku se Gazdík i TOP znemožnili už při obecních volbách v r.2010 a to podpásovkou na naši kandidátku vlastníků půdy,kterou jsme naivně svěřili pod STAN v důvěře že opravdu počítají kromě starostů i s nezávislými.Vyhověl on totiž Gazdík přání místních mladíků zakládajících právě místní TOP 09 kteří v nás viděli konkurenci. Poněvadž naše kandidátka už byla řádně evidovaná na příslušném ouřadě /pod STAN/ vyměnil  Gazdík našeho volebního plnomocníka za Pražandu ze své pražské kanceláře a ta vyškrtala všechny kandidáty naší kandidátní listiny, takže Hlučané /a bylo jich dost/ volili kandidátku „VLASTNÍCI PŮDY V HLUKU“ bez kandidátů. Takovýto on je pan učitel Gazdík demokrat! Chtěl se on-Gazdík už tenkrát spojit s TOP09 a zalíbit se Kalouskovi i místním mladíkům právě zakládajícím TOP. K naší stížnosti se příslušný soud vyjádřil, že nebyl porušen volební zákon a soudu nepřísluší se vyjadřovat k etice.

Ona sama TOP09 se v průzkumech už drží jen těsně na 5%. Nic nejsou platné ani parlamentní  Kalouskovy komedie proti Babišovi. Já osobně Kalouskovi zazlívám že utekl od lidovců a založil novou partaj, místo aby se snažil vylepšit poměry v KDUČSL.

Sláva STAN tedy pravděpodobně končí, stejně jako i její spolupráce s TOP09-ta bude totiž ráda když se udrží sama nad volební propastí.

        Ona se ta nepoctivost nakonec nevyplácí ani v politice!

Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

Konečně aspoň prší!

 „Kde sa podíváš-všecko stejné!“ 

Už  celý týden si ruky a záda necítím od zalévání záhonků. Ještě že už začalo dnes v noci pořádně pršet. Ale ochladilo se pořádně! Stejně ale bylo to tahání konví jediná rozumná věc čeho jsem byl přes vysoký věk schopen-nedá se totiž na TV dívat, ani radio = zprávy ze světa „počůvat“! Samé nesmysly z dílny současných papalášů EU. Utvrzují mne v obavě, že EU je nenapravitelná a že její šéfové pracují hlavně na zničení Evropy – ať už sledujete počínání a řeči babky  Merkelové či francouzského Hollanda, nebo našich v současnosti u řízení ČR zabydlených – Sobotky  a  Babiše  i opozičního Kalouska s požehnáním knížete pána. Příliš si jsou jisti že EU je naše dobro! Já ale vidím, že EU ničí nejenom ČR, ale celou Evropu. Stačí se podívat na současnou imigrační vlnu nepřizpůsobivých muslimských chlapů všeho schopných-jak si  s ní EU neví rady! Nevidím v jejich politice EU nic než ničení Evropy.

Jak dlouho ještě budou papaláši EU zneužívat naší trpělivosti? 

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny

Velikonoce.

                  Cesta za Ježíšem. 

29 hluboko pod Svatým pahorkem. Zde je podle judaismu střed světa26 Ježíš po zmrtvých vstání předává církev Petrovi na břehu Galilejského jezera15 nedávno objevené schody ke Kaifášovu domu - pozor, strašně kloužou14 cesta z údolí ke Kaifášovu domu, místu židovské velerady

Nastala doba barvení vajíček, pletení anebo kupování pomlázek,  děvčata se těší  že kluci přijdou s pomlázkami „šlehat“.Měšťáci vyjedou “do přírody” a na chaty, rekreační i nákupní střediska se naplní. Zvyk  starý už dvě tisícovky roků  pěstovaný už bohatými Římany  vlastně ve všech centrech někdejší říše římské. Samozřejmě hlavně těmi bohatými !

I dnes lidé rádi slaví a odpočívají. Takže je bezva, že nám poslanecká sněmovna nadělila volný Velký pátek, i když část magorů se možná skutečně domnívá, že by mělo být všude zavřeno a lid by měl nadšeně navštěvovat kostely, což lid nějak nemíní. Dosud ale věříme a víme že ve velikonoční dny byl v jednu neděli vítán Ježíš v Jeruzalémě oslavně, jásajícími davy jako Spasitel, aby byl  za týden týmiž davy proklínán a odsouzen na smrt, přestože soudce dával davu na výběr. A dav řval: „Zabte ho!“ Což by si měli pamatovat všichni politici !

Ještě nedávno jsme posílali desítky pohlednic s beránky a rozkvetlými “kočičkami”, dnes raději zavoláme mobilem. Ale děcka nám i s vnuky  odjeli přes dvoje hranice někam do tramtarie, nebudem jim volat!Raději si připomeňme co vlastně na Velikonoce slavíme a kde, kdy a jak se to odehrálo:

Popeleční středa/masopustní středa/.

Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi = první den postní doby, která trvá 40 dnů/bez nedělí/- mezi Fašankem a Velikonocemi.Znamenání popelem tzv. Popelec doprovází kněz slovy: „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ nebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“. Katolický křesťan je takto veden, aby nebyl příliš závislý na věcech pomíjivých včetně radovánek a hodování a věnoval pozornost hodnotám trvalým – duchovním.

SVATÝ TÝDEN

Je nazýván také Pašijový týden a začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi (nedělí Vzkříšení). Pašije jsou vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista-často zpívané.

Květná neděle

Květná, nebo též Pašijová neděle připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista, tzv. pašije (utrpení).

Modré pondělí

Kostely se v tento den zdobily modrým, respektive fialovým suknem. Původ přívlastku „modré“ je však nutno hledat jinde. Je to doslovný překlad německého „blauer Montag“, kde se slovu „blau“ připisuje také význam „podnapilý, neschopný práce (po nedělní pitce)“.
O Šedivém úterý hospodyňky pak uklízely a vymetaly pavučiny. Jinak tento den nebyl v lidových zvycích nijak bohatý a ani z náboženského hlediska nehrál tak velkou roli jako dny nadcházející. Nepamatuji si ale že by někdy rodiče takto toto pondělí nazvali.

Sazometná (škaredá) středa

Sazometná středa své jméno získala podle toho, že se tento den vymetaly komíny. Podle lidové pověry by se v tento den lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce. Je to den, kdy Jidáš zradil Krista – škaredil se na něj. Název zřejmě spíš český než moravský.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM čili  třídenní události= umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista:

Zelený čtvrtek

Podle křesťanské tradice je to pátý den Svatého týdne (počítáno od Květné neděle včetně) a předvečer velikonočního tridua. Český přívlastek zelený vznikl zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Podle pověry se v tento den jedla zelená strava (špenát, zelí atd.), aby byl člověk celý rok zdravý. Tedy přímo vegetariánský svátek.U nás starších lidí a dodnes u křesťanů znám jako den, kdy “Zvony odletěly do Říma”-nezvonilo se. Místo toho jsme my děti v houfu chodili po hluku a dřevěnými klepači oznamovali poledne

Velký pátek

Součást Svatého týdne a velikonočního tridua. Tento den je připomínkou ukřižování Ježíše Krista. Velký pátek je jedním ze dnů přísného půstu. Asi čtyřicet států uznává Velký pátek jako den pracovního klidu. (A tedy zákazu otevření obchodů.)

Bílá sobota

V křesťanském kalendáři je Bílá sobota dnem před Velikonoční nedělí, součást Svatého týdne a velikonočního tridua. Bílá sobota končí západem slunce. Nastupující noc už patří k obřadům Velikonoční vigilie (bohoslužba). Během dne se nekonají žádné obřady ani mše svatá. V západní církvi je zvykem během Bílé soboty konat tzv. „bdění u Božího hrobu“.

 

Velikonoční neděle-zmrtvýchvstání Páně 

Nejslavnostnější den křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí. Též Bílá neděle. Název této neděle pochází ze zvyku, že novokřtěnci naposledy nosili bílé roucho, do něhož byli oblečeni při křtu, o velikonoční vigilii (bohoslužbě). Pamatuji se z dětství že se ani nepil alkohol a všechny hospody byly zavřené.Nechodilo se ani po návštěvách!

Velikonoční pondělí

Někdy též Červené pondělí je dnem, který následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně. Oslavuje se Kristovo vítězství nad smrtí (tj. vzkříšení) – základní bod celého křesťanství.

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Nanebevstoupení Páně je jednou z velkých slavností křesťanského kalendáře a připomíná výstup Ježíše Krista na nebesa. POZOR: až 40 dní po jeho vzkříšení (po Velikonoční neděli).Nanebevstoupení Páně připadá vždy na čtvrtek, avšak v některých oblastech se slaví až následující neděli.

Tak to je ve veliké zkratce o svátcích a o muži, který změnil naši minulost a také naši budoucnost víc než kdokoli jiný.

A zde je  procházka po stopách Ježíše Krista:

1 Betlém,  Chrám narození páně1 Betlém, Chrám narození páně
02 Betlémská kaple. (Nahoře vyspravená betonovými překlady)02 Betlémská kaple. (Nahoře vyspravená betonovými překlady)
03 jezero Genezaretské, kibuc pod Golanskými výšinami03 jezero Genezaretské, kibuc pod Golanskými výšinami
04 rybářská bárka z doby Ježíše, vylovena blízko Capernaum04 rybářská bárka z doby Ježíše, vylovena blízko Capernaum
05 Jordán, místo křtu Ježíše provozované evangelikány05 Jordán, místo křtu Ježíše provozované evangelikány
06 na tomto místě Ježíš učinil zázrak a nasytil zástupy06 na tomto místě Ježíš učinil zázrak a nasytil zástupy
07 Pramen na Chrámovém pahorku, kde uhasili žízeň Maria i Ježíš07 Pramen na Chrámovém pahorku, kde uhasili žízeň Maria i Ježíš
08 Chrámová hora. Tzv. Zlatá mešita, ve skutečnosti Skalní dóm08 Chrámová hora. Tzv. Zlatá mešita, ve skutečnosti Skalní dóm
09 Osamělý žid na Chrámové hoře09 Osamělý žid na Chrámové hoře
11 Hora Blahoslavení - viz Ježíšovo Kázání na hoře11 Hora Blahoslavení – viz Ježíšovo Kázání na hoře
12 místnost, kde se prý odehrávala Poslední večeře Páně12 místnost, kde se prý odehrávala Poslední večeře Páně
13 Zahrada Getsemanská, kde byl Ježíš jat13 Zahrada Getsemanská, kde byl Ježíš jat
14 cesta z údolí ke Kaifášovu domu, místu židovské velerady14 cesta z údolí ke Kaifášovu domu, místu židovské velerady
15 nedávno objevené schody ke Kaifášovu domu - pozor, strašně kloužou15 nedávno objevené schody ke Kaifášovu domu – pozor, strašně kloužou
16 čtení Bible ve vězení. Jáma, kde byl Ježíš po svém zatčení16 čtení Bible ve vězení. Jáma, kde byl Ježíš po svém zatčení
17 na tomto místě Petr třikráte zapřel Krista17 na tomto místě Petr třikráte zapřel Krista
18 ulička na Via Dolorosa, muslimská část starého Jeruzaléma18 ulička na Via Dolorosa, muslimská část starého Jeruzaléma
19 Zastavení - klášter Sionských sester19 Zastavení – klášter Sionských sester
20 Ježíš se setkává s matkou20 Ježíš se setkává s matkou
21 Ježíš klesá pod křížem21 Ježíš klesá pod křížem
22 ulice na cestě po Via Dolorosa22 ulice na cestě po Via Dolorosa
23 Chrám Božího hrobu23 Chrám Božího hrobu
Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

SMUTNÉ VÝROČÍ.

Včera tomu bylo 77 let co Němci okupovali Čechy a Moravu.

Čekal jsem k tomuto přesmunému výročí pořad ve “sdělovacích prostředcích”!Ale ono “kde nic-tu nic”! Všude samá tetka Merkelová, volby ve třech zemích Německa/které většina z nás neumí ani jmenovat/, přestřelka s teroristy v hradě svobody a záchrany Evropy = v Bruselu, vzájemná prezidentská vyznamenávání Zemana s polským hostem,kytice jejich babkám, přehlídka čestné roty /ani zmínka o předválečné  protičeské  a  prohitlerovské polské politice/, sníh s deštěm u nás v půlce března a podobné světaborné informace.

O tom že před 77 lety obsadili Němci Čechy a Moravu  ani zmínka! Ani slovo o agresi Němců, která vtrhla do  životů našich rodičů ale i nás nyní už “přestárlých” tenkrát s neuvěřitelnou brutalitou. Jak se pro náš národ vše velice a rychle  změnilo. Jakmile nastoupil do Prahy Heydrich – tisíce lidí Němci denně zatýkali. Většina z nich skončila v koncentračních táborech. Mnozí z nich se nikdy již domů nevrátili. A začaly popravy. Lidice, Ležáky a desítky zničených obcí a vyvraždění jejich obyvatel. Celkem na 360 000 obětí. Zavřené nejen vysoké školy, ale i některé střední-třeba hradištské reálné gymnazium.  Němci nám republiku vykradli, naše hospodářské zdroje vysáli a zničili. Z kvetoucí první Československé republiky, která patřila ke skupině nejprůmyslovějších států světa, nám zůstaly ruiny.

15. březen byl prvním krokem našeho národa na cestě k jeho násilnému zániku. Podle plánů Němců včetně těch tzv. sudetských, měl být likvidován. Část Čechů měla být popravena, část vyhnána na Sibiř a zbytek germanizován. Genocida českého národa byla nejenom plánovaná, ale již v průběhu války byla postupně uskutečňovaná. Poslední hřeb do naší národní rakve chtěli Němci zarazit po vítězné válce. V Čechách stejně jak na Moravě nemá prý Čech co dělat. Je to dávný říšský prostor a musí být osídlen Němci.

Momentálně stále slyšíme z německa slova, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Což Němci neokrádali postupně celou naší republiku? Okrádali ji a vykradli, ale přesto naši sudetomilové dělají, jako by se nic nestalo. Když jim připomenete, že Němci by nám měli zaplatit reparace, nechávají se zpravidla slyšet, že reparace nejsou na pořadu dne. Ale reparace jsou dávno zralé k vymáhání! Jenomže naši momentální papaláši ve své až otrocké závislosti na Německu a osobní nestatečnosti se bojí je vymáhat. 360.000 našich lidí padlo v boji s Němci či byli zavražděni!Ti  co nám vládnou na ně zapomněli, dokonce se ohánějí obranou českých zájmů, ve skutečnosti je však zrazují.  Přepisování našich dějin nabylo dosud nebývalých rozměrů. „Naši reprezentanti“ nám chtějí vnutit nové přátele – Němce a nové nepřátele – Rusy.

Ostatně-myslím že znovusjednocení po té strašné válce a zkušeností s Němci se nemělo povolit. Nemuseli jsme nyní stát před hrozbou islámské invaze objednané tetkou Merkel!

Jsme Slované. Nám nejbližším národem jsou Slováci, ne Němci. Strategický dialog můžeme vést jen a jen se Slováky, nikoliv tedy s Němci, blízce spolupracovat pak můžeme s dalšími státy V 4 a tradičními spojenci. Rusové v druhé světové válce měli hlavní zásluhu na porážce nacistického Německa. Oni nejvíce přispěli k tomu, že náš národ byl zachráněn před likvidací Němci. Oni především zabránili silou svých zbraní, že v našich odvěkých sídlech žijeme my, Slované, a nikoliv Němci. Je to snad málo na to, abychom našim osvoboditelům, včetně Američanů, byli vděční?  Nezapomínáme na  144 tisíc sovětů, kteří na našem území padli v boji s Němci? Nevrátili se domů. Chyběli v rodinách jako otcové, synové, dcery. Kolik slz jejich matky a manželky proplakaly. Nezapomínejme na to! Nikdo nemůže z těch, kdo zachránili český národ před zničením, udělat naše nepřátele! Tyto snahy, které jsou již snadno pozorovatelné, jsou v hrubém rozporu s lidskou přirozeností, s lidskou vděčností.Nezapomínejme   na 360 tisíc našich lidí, kteří obětovali své životy v boji s nacistickým Německem! Oni přispěli svým dílem k osvobození našeho národa a k obnovení Československé republiky. Jejich utrpení, jejich oběť nás zavazuje.

Zůstaňme věrni odkazu našich legionářů,vojáků druhého odboje i prezidentů Masaryka a Beneše !

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny

Na Javořině tráva zelená-zabil myslivec srnca jeleňa.

Nebyl to srnec ani tá laňka-byla to důvěra politikům! Do slovenského parlamentu se dostalo 8 stran a hnutí.Vyhrál sice znovu “socialista populista” Fico ale sám vládu nesestaví.Úspěšný byl i Marian Kotleba s jeho oslavováním Tisa a Slovenského  Štátu!   

 Slovenský premiér Robert Fico přichází na tiskovou konferenci ve volebním štábu Směr-SD. 6.3.2016Výsledek obrázku pro Marian KotlebaObrázek pro výsledek ze zpravodajstvíVýsledek obrázku pro slovenský štát tiso

Sobotní parlamentní volby na Slovensku vyhráli vládní sociální demokraté (Směr-SD) premiéra Roberta Fica, v porovnání s volbami v roce 2012 ovšem výrazně ztratili a přišli o dosavadní většinu ve sněmovně. Do parlamentu se dostalo osm stran a hnutí, včetně krajně pravicové strany Kotleba – Lidová strana Naše Slovensko (LS NS), která se stala jedním z překvapení voleb. Vyplývá to z oficiálních výsledků hlasování, které potvrdila státní komise pro volby.

foto

Zleva místopředseda strany Směr-SD Peter Pellegrini, předseda strany Svoboda a Solidarita Richard Sulík, šéf hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti – NOVA Igor Matovič, předseda Slovenské národní strany Andrej Danko, Milan Uhrík ze strany Kotleba – Lidová strana naše Slovensko, předseda hnutí Jsme rodina Boris Kollár, předseda strany Most-Híd Béla Bugár a předseda strany Síť Radoslav Procházka.

   Braťja si navařili pěkný guláš   guláš z divočáka z webu www.labuznik.cz  !

 Sestavení vlády bude velice obtížné!

 

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny

Quam diu etiam?

Aneb: Jak dlouho nás ještě bude Dienstbier a ostatní euhujeři otravovat a ohrožovat ČR?

modern-feudalism

Dnes už nikdo nemůže pochybovat o tom , že Evropská Unie  selhala „na celé čáře“ v té nejpodstatnější věci-v zachování naší bezpečnosti! Na to musí být člověk slepý / a darebný/ jak Dienstbier a ti co se z funkcí v EU mají “tak dobře”,aby neviděl jakou EU provozuje pštrosí politiku  v „humánním“ ponechání přílivu nevítaných a strašně se chovajících davů muslimů ! Aby hlásal, že takový pohyb je potřebný proti “stárnutí Evropy”. Je to šílený názor! Všichni co takto obhajují „osvěžení“ Evropy = hordami vyznavačů islámu se dopouštějí  atentátu na Evropu! Na naši pracně budovanou a tolik zkoušenou evropskou civilizaci válcovanou donedávna nemocemi, válkami a diktátorskými režimy. A přesto přeživší a relativně (to je třeba zdůraznit) vzkvétající! Přes všechno, čím naše civilizace prošla tak vzkvétá! Nevím proto, zda je to prostá hloupost , nevědomost a neschopnost poučit se z dějin, či pýcha z vlastní neomylnosti v názoru o správné cestě míchání ras. Bojím se to že se obrátí nejenom proti těmto šílencům, ale proti nám všem!Nejspíš to bude vše dohromady: Akce podporované dokonce takovými „kapacitami“jakou je/dle mne spíš hraje/ Tomáš Halík a jiní! Pod pocitem konání  dobra, serióznosti a obětování se /=multikulturalistického blouznění/ se skrývá obrovská intelektuálská nafoukanost těchto lidí a necitelnost k  našim obavám, které ale nejsou opřeny o nějaké xenofobní fantasmagorie, ale o konkrétní poznatky z mnohých zemí Evropy. Už ty scény  z Řecka jsou   otřesné!Výsledek obrázku pro uprchlíciObrázek pro výsledek ze zpravodajství 

Dnes už je jasné že evropští politici v čele s Andělou Merkelovou nevidí na pár kroků dopředu. Vždy když se o něco důležitého jedná  ”nestíhají”. Jsou zhýčkaní svým panovačným  nicneděláním, nemají odvahu přiznat chyby , neumějí rozhodovat rychle protože jejich byrokratické postupy a  politika nekonečných summitů jim to ani nedovolí (i kdyby chtěli-jako že nechtějí!).Nikdo z těch rádobydobrodinců si nechce připustit, že hranice svobodného světa je třeba bránit, třeba i drsně a třeba i se zbraní v ruce. Asi bude muset být ještě hůř aby si to přiznali! Nejen na hranicích, také v německých městech bude muset policie a represivní složky  zasahovat ještě tvrději proti samozvaným okupantům Evropy.Snad dokonce i u nás?Jinak se tento proces zastavit nedá.Je to okupace Evropy – zatím beze zbraní-zatím sem-tam s nějakým znásilněním žen a dětí! Hrozná je též v této věci nečinnost většiny našich politiků. Od zřejmě neschopného Sobotky po všehoschopného Babiše až po imbecilního Dienstbiera! A evropských ještě hroznější!

Nechceme proto :

Burky či hibáb v Evropě-Výsledek obrázku pro ženy v burkáchjen když budou moci chodit křesťanky libovolně oblečené v islámském světě bez rizika napadení.Mešity a muezíni v Evropě nám nebudou vadit jen když budou moci kdekoli v islámském světě vyzvánět v křesťanských kostelích zvony bez rizika napadení na ranní či ku klekání. Zákaz vepřového ve školních jídelnách  jen když budeme moci popapkat vepřový řízek či žebírko v kterémkoli islámském městě aniž by nás zatkla vepřová policie.Koupání zahalených žen v bazénech?Jen když naše děvčata v bikinkách se budou moci koupat v Rijádu. Svobodný výkon muslimského náboženství kdekoliv v ČR-jen když totéž budou moci praktikovat křesťané kdekoli v islámském světě bez rizika, že je pro křížek na krku muskimové ukamenují.

ATD , ATD ,ATD !!!!! Něco za něco! A do té doby by mělo být”utrum” všem těmto zbabělým ústupkům – nelítostným a drzým požadavkům těch, co jsem přijdou nezváni, nevítáni a mají plnou pusu lidských práv přestože pocházejí z míst kde žádná taková práva pro ně ani pro nás nejsou.

A nakonec ještě postřeh: Našich pár stovek vyznavačů  islámu  se zřejmě distancuje od všeho, co je v jejich víře netolerantní a nenávistné vůči všemu nemuslimskému.Ale zatím ani neodsoudili tvrdě odporné skutky jejich souvěrců! Jejich zdejší=směšní čeští imámové jsou zřejmě jiného názoru než ty hordy co se tlačí do Evropy! Vypadá to, že ti naši islamisti se bojí – že ti bojovní a fanatičtí co se sem tlačí je umlčí navždy. Stejně jak se děje v Anglii, Francii i v Německu.

  Výsledek obrázku pro davy muslimů Ó tempora! Ó mórés !

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny